วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

สู่แดนพระพุทธองค์ เพื่อ นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๒๔

ขอขอบคุณภาพจากwww.kammatan.com

ยศเจดียสถาน

สถานที่แห่งความไม่ขัดข้อง ไม่มีความวุ่นวาย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก มีอาคารสี่เหลี่ยมมุงไว้ เป็นสถานที่เชื่อกันว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธาภินิหารโปรดพระยศกุลบุตร ผู้เป็นบุตรเศรษฐ๊แห่งเมืองพาราณสี ด้วยอนุปุพพิกถาในข้อธรรมที่แสดง ทาน ศีล สวรรค์ เนกขัมมะ กามาทีนพ ตามลำดับ เป็นผลให้ยศมาณพได้ดวงตาเห็นธรรม และนำให้บิดาได้เป็นปฐมอุบาสก มารดาและอดีตภรรยาได้เป็นปฐมอุบาสิกา ณ สถานที่แห่งนี้อีกด้วยขอขอบคุณภาพจาก forums.apinya.com

ยศกุลบุตรเกิดความเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัย เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทานกถา (พรรณนาทาน) สีลกถา (พรรณนาศีล) สัคคกถา (พรรณนาสวรรค์) อาทีนวกถา (พรรณนาโทษของกามทั้งหลาย) เนกขัมมานิสังกถา (พรรณนาอานิสงส์แห่งการออกจากกาม) แล้วทรงแสดงอริยสัจจ์ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางแห่งความดับทุกข์ อันได้แก่อริมรรคมีองค์ ๘ ยศกุลบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ณ ที่นั้นเศรษฐ๊ผู้บิดาออกตามหายศ ได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วพระพุทธองค์ตรัสแสดงอนุปุพพิกถา และอริยสัจ ๔ เศรษฐีได้บรรลุธรรม กราบทูลขอเป็นอุบาสก ผู้มอบชีวิตถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ นับเป็นอุบาสกที่กล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในโลก
ขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่บิดา ยศกุลบุตรพิจารณาธรรมตามที่ตนรู้แจ้ง จิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลาย ได้บรรลุอรหัตตผล เป็นพระอรหันต์องค์ที่ ๗
หลังจากยศกุลบุตรได้บรรลุแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเศรษฐีผู้บิดาว่า
" จิตของยศได้พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย ยศกุลบุตรไม่ควรกลับไปเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามอีก "
เศรษฐีกราบทูลว่า
"เป็นลาภของยสะ ยศกุลบุตรได้ดีแล้วพระเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า มียศกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะ โปรดทรงรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าข้า "
เศรษฐ๊ทราบการรับนิมนต์ของพระพุทธองค์แล้ว กราบถวายบังคมลา ทำประทักษิณแล้วกลับไป
ยศกุลบุตรได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเช้าวันรุ่งขึ้น พระผู้มีพระภาคเจ้ามียสะเป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังนิเวศน์ของเศรษฐีผู้บิดา มารดาและอดีตภรรยาของพระยสะพากันมาเฝ้า พระพุทธองค์ตรัสแสดงอนุปุพพิกถา และทรงแสดงอริยสัจ ๔ ทั้งสองคนได้เห็นธรรม ได้บรรลุธรรมแล้ว กราบทูลว้่ "หม่อมฉันทั้งสองขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันทั้งสองว่า เป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้ต่อไป"
มารดาและอดีตภรรยาของท่านพระยสะ ได้เป็นอุบาสิกาผู้กล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคู่แรกในโลก

จากนั้นพระยสะได้พาสหายคฤหัสถ์จำนวน ๕๔ ตน เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ทรงตรัสอนุปุพพิกถา และแสดงอริยสัจ ๔ สหายพระยสะทั้งหมดได้บรรลุอรหัตตผล กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่สหายพระยสะเหล่านั้น จึงบังเกิดมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในขณะนั้น ๖๑ องค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น