วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หนังสือดีมีคุณค่า

ก่อนกลับมากรุงกุสินารา พลอยโพยมมีหนังสือ สี่เล่มใคร่ขอแนะนำคือ
๑.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
๓.ภาพเล่าพระพุทธประวัติ และ
๔.PICTORIAL BIOGRAPHY OF THE LORD BUDDHA


๑.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภายในมีเนื้อหากล่าวถึงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติในโลก
พระโพธิสัตว์
พุทธพยากรณ์ (สุเมธดาบสโพธิสัตว์ ได้รับพุทธพยากรณ์ จาก พระทีปังกรพุทธเจ้าครั้งแรก)
พุทธการกธรรม  ธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอีก ๒๓ พระองค์
การบำเพ็ญเพียรจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
เทวดาทูลเชิญพระโพธิสัตว์ให้ลงมาปฏิสนธิในมนุษยโลก
การประสูติ
ตรัสรู้
ปฐมเทศนา
ปรินิพพาน
อนาคตวงศ์
เนื้อหามีภาพประกอบที่สวยงามเป็นกระดาษมันอย่างดี  ในส่วนเนื้อหา พิมพ์ด้วยกระดาษและตัวอักษรที่อ่านสบายตา

 โดยหนังสือ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า "  นี้ คุณแม่สุรีย์ มีผลกิจ ได้จัดพิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัดทั่วประเทศ ๘,๐๒๕ วัด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกวิทยาเขต และห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม ๑๔๓ แห่ง ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ๑๘๐ แห่ง และห้องสมุดพร้อมปัญญา กรมราชทัณฑ์ จำนวน ๔๒๕ แห่ง

คุณแม่สุรีย์ มีผลกิจ ได้น้อมถวาย การรวบรวม เรียบเรียง เพื่อเผยแพร่  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่มนี้ ไว้ในพระพุทธศาสนา

การพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๒.  พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
การพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๙

เป็นการเรียบเรียงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในแต่ละพรรษา พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ ที่ใด  ทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลใด และมีบุคคลใดเป็นต้นเหตุแห่งการบัญญัติ  เป็นต้น
เรียบเรียงโดย  คุณสุรีย์ มีผลกิจ-คุณวิเชียร มีผลกิจ๓.ภาพเล่าพระพุทธประวัติ

เป็นการเล่าประวัติพระพุทธเจ้าสำหรับเยาวชน โดยย่อความมาจากหนังสือพุทธประวัติ และพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา  เป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๖ เนื้อหาเพื่ออ่านเข้าใจง่าย มีภาพและคำบรรยายโดยย่อทุกหน้า

และ
๔.PICTORIAL BIOGRAPHY OF THE LORD BUDDHA

เป็นการแปลภาพเล่าพุทธประวัติ เป็นภาษาอังกฤษ มีภาพและคำบรรยายโดยย่อทุกหน้าตามภาพเล่าพระพุทธประวัติเล่มภาษาไทยทุกประการ


มูลเหตุที่พลอยโพยมรู้จักหนังสือ สี่เล่มนี้ เนื่องจากพระพี่ชายได้อีเมล์ติดต่อหนังสือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระภิกษูไทยที่ไปร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และเข้าพรรษาที่วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ที่ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า พระพี่ชายท่านสนใจ พลอยโพยมจึงมีเมล์ไปที่

tragoulchokchai_f@hotmail.com
จนได้สนทนาทางเมล์กับคุณจิตสงบ ตระกูลโชคชัย
จึงทราบว่า ครอบครัวตระกูลโชคชัย ได้นำหนังสือ ที่เป็นผลงานของคุณแม่สุรีย์ มีผลกิจ มาเผยแผ่งานของท่านให้กว้างไกลตามเจตนารมณ์ของคุณแม่สุรีย์ มีผลกิจ โดยเฉพาะหนังสือชุดที่ระลึกถึงคุณแม่
ประกอบด้วยหนังสือจัดเป็นชุด ๓ เล่ม คือ
หนังสือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หนังสือภาพเล่าพระพุทธประวัติ และ
หนังสือ Pictorial Biography of The Lord Buddha ซึ่งเป็นฉบับแปลของ ภาพเล่าพระพุทธประวัติ

และครอบครัวตระกูลโชคชัย ได้จัดชุดนี้มาถวายเป็นธรรมบรรณาการแทนคุณแม่ สุรีย์  มีผลกิจ

และได้จัดส่งหนังสือ พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา มาให้พลอยโพยม ๑ เล่ม ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นไกด์บุ๊คในการเดินทางไปสู่แดนพุทธภูมิได้เป็นอย่างดี

หนังสือ พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา มีศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดจำหน่าย และพลอยโพยมคิดว่าที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คงจะมีหนังสือข้างต้นครบทั้ง สี่เล่ม รวมทั้งยังมีที่ร้านลุมพินีวันในยุวพุทธิกสมาคมแห่งประะเทศไทย ที่ซอยเพชรเกษม ๕๔นอกจากนี้ยังมีผลงานที่คุณแม่สุรีย์  มีผลกิจ ผลิตไว้ในพระพุทธศาสนา ตามรายละเอียดภาพข้างบน

จึงใคร่ขอแนะนำหนังสือที่ทรงคุณค่าทั้งสี่เล่มและตามรายละเอียดภาพข้างบนนี้ ให้ไปติดตามหาอ่านกัน


คุณแม่สุรีย์ มีผลกิจ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอผลานิสงส์แห่งการสร้างบารมีในการให้ธรรมเป็นทาน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา จงเป็นพลวปัจจัย หนุนส่งคุณแม่สุรีย์ พ้นจากสังสารวัฏ ได้ไปสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตกาลโดยเร็วเทอญ ฯ