วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

สู่แดนพระพุทธองค์ เพื่อ นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๑๔ อำลาแคว้นมคธ ๑.อำลาแคว้นมคธ ๑.แคว้นมคธ (บาลี/สันสกฤต: मगध มะคะธะ) เป็นชื่อแคว้นหนึ่งในจำนวน 16 แคว้นใหญ่ในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล มีเมืองหลวงชื่อราชคฤห์ พระราชาที่ปกครองแคว้นมคธสมัยพุทธกาลคือพระเจ้าพิมพิสาร ต่อจากนั้นคือพระเจ้าอชาตศัตรูผู้เป็นพระราชโอรส
แคว้นมคธเป็นแคว้นที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกเพราะเป็นแคว้นใหญ่ และทรงรับสวนเวฬุวันนอกเมืองราชคฤห์เป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
มคธเป็นชื่อของภาษาด้วยคือภาษามคธ อันเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกใช้ในการประกาศพระศาสนา ซึ่งต่อมาเรียกว่าภาษาบาลี เพราะเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธศาสนาเข้าไว้ราชอาณาจักรมคธถือเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดในชมพูทวีป ปกครองด้วยระบอบสมบูรณายาสิทธิราชย์ ถือกำเนิดขึ้นไล่เลี่ยกับการกำเนิดของมหาชนบท ๑๖ แคว้น มีเมืองหลวงครั้งแรกชื่อราชคฤห์ ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูจึงย้ายเมืองหลวงไปยังปาฏลีบุตร (ปัฏนะ) ริมฝั่งแม่น้ำคงคา มคธได้ผ่านการรัฐประหารเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะมาจากอำมาตย์สุสุนาค มหาโจรนันทะ จันทรคุปต์ พราหมณ์ปุษยมิตร ฯลฯ แคว้นมคธได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๕๑๖ กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอันธระ ต่อมา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๙ ราชอาณาจักรมคธก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งในนามของราชวงศ์คุปตะ อันเป็นยุคคลาสสิกของอินเดีย ราชอาณาจักรมคธในยุคนี้ก็อยู่สืบต่อมา แต่มิใช่ศูนย์อำนาจอีกหลังคุปตะล่มสลาย จนกองทัพมุสลิมเติร์กเข้ายึดอินเดียเหนือได้ทั้งหมด จึงเป็นจุดสิ้นสุดที่แท้จริงของราชอาณาจักรมคธกษัตริย์แห่งแคว้นมคธเท่าที่มีหลักฐานแน่นอน แบ่งออกเป็น ๗ ราชวงศ์ ดังนี้
๑. ราชวงศ์หารยังกะ
พระเจ้าภาติกะ
พระเจ้าพิมพิสาร
พระเจ้าอชาตศัตรู
พระเจ้าอุทัยภัทร
พระเจ้าอนุรุทธะ
พระเจ้ามุณฑกะ
พระเจ้านาคทาสกะ
การสิ้นสุดของราชวงศ์หารยังกะ เกิดจากอำมาตย์สุสุนาคเห็นว่า ราชวงศ์หารยังกะเป็นราชวงศ์ปิตุฆาตโดยตลอด จึงทำรัฐประหารเพื่อมิให้เป็นเสนียดแก่อาณาจักรอีก๒.ราชวงศ์สุสุนาค
ตั้งโดยขุนนางชื่อสุสุนาค
พระเจ้าสุสุนาค
พระเจ้ากาฬาโศก
พระเจ้าภัทรเสน
การสิ้นสุดของราชวงศ์สุสุนาค เกิดจากมหาโจรนันทะก่อรัฐประหาร๓ ราชวงศ์นันทะ
ตั้งโดยมหาโจรชื่อนันทะ
พระเจ้ามหาปัทมานันทะ
พระเจ้าธนนันทะ
บางตำราบอกว่ายังมีต่ออีก คือ
พระเจ้าปัณฑกะ
พระเจ้าปัณฑุกติ
พระเจ้าภูตปาละ
พระเจ้าราษฎระปาละ
พระเจ้าโควิสาร
พระเจ้าทสสิทธิกะ
พระเจ้าไกวารตะ
พระเจ้าธนะ
การสิ้นสุดของราชวงศ์นันทะ เกิดจากการทำรัฐประหารของจันทรคุปต์ ภายใต้การวางแผนของพราหมณ์จาณักยะ ซึ่งไม่พอใจราชสำนักปาฏลีบุตรในขณะนั้น๔.ราชวงศ์เมาริยะ
ตั้งโดยจันทรคุปต์
พระเจ้าจันทรคุปต์
พระเจ้าพินทุสาร
พระเจ้าอโศกมหาราช
พระเจ้าสัมปทิ
พระเจ้าทศรถ
พระเจ้าสาลิสุกะ
พระเจ้าเทวธัมมะวรมนะ
พระเจ้าสมตะธนุ
พระเจ้าพฤหัสรถ
การสิ้นสุดของราชวงศ์เมาริยะ มาจากการทำรัฐประหารของพราหมณ์ปุษยมิตร ซึ่งนับเป็นผลกระทบจากนโยบายของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ส่งผลกระทบต่อพราหมณ์โดยตรง เมื่อราชวงศ์อ่อนแอ กลุ่มอำนาจพราหมณ์จึงเข้าทำรัฐประหาร และกวาดล้างพระพุทธศาสนาในมคธครั้งใหญ่ในเวลาต่อมา๕.ราชวงศ์สุงคะ
ตั้งโดยพราหมณ์ชื่อปุษยมิตร
พระเจ้าปุษยมิตร
พระเจ้าอัคคนิมิตร
พระเจ้าสุชเยษฐา
พระเจ้าวสุมิตร
พระเจ้าอรทรากะ
พระเจ้าปุรินทกะ
พระเจ้าโฆษวสุ
พระเจ้าวัชรมิตร
พระเจ้าภควตะ
พระเจ้าเทวภูติ
๖.ราชวงศ์กานวะ
พระเจ้าวาสุเทวะ
พระเจ้าภูมิมิตร
พระเจ้านารายนะ
พระเจ้าสุลารมัน
หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 516 พระเจ้าศรีมุขะแห่งอันธระยึดแคว้นมคธได้เป็นอันว่าแคว้นมคธได้ล่มสลายลงเป็นครั้งแรก ก่อนจะฟื้นอีกครั้งในราชวงศ์คุปตะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น