วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

สู่แดนพระพุทธองค์ ๓๕ เศรษฐีผู้สร้างวัดโกสัมพี

ขอขอบคุณภาพจาก jedeethai.blogspot.com

สมัยนั้นดาบส ๕๐๐ ซึ่งพำนักอยู่ ณ ป่าหืมวันต์ เข้ามาภิกขาจารในกรถุงโกสัมพีเป็นประจำ เศรษฐีกรุงโกสัมพี ๓ คน คือ โฆสกะ กุกกุฎะ และปาวาริกะ เห็นดาบสเหล่านั้นแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงนิมนต์ให้รับภิกษายังเรือนตนเป็นประจำ

ก่อนฤดูฝนคราวหนึ่ง เหล่าดาบสเดินทางจากป่าหิมวันต์เพื่อจะมายังกรุงดกสัมพี ระหว่างทางแวะพักที่โคนไทรใหญ่ต้นหนึ่ง เห็นรุกขเทวดาประดับด้วยทิพยอาภรณ์อันสวยงาม จึงถามว่าท่านได้สมบัตินี้มาด้วยผลบุญใด รุกขเทวดาเล่าให้ฟัง ว่าเป็นผลจากการได้อธิษฐานองค์อุโบสถครึ่งวัน ครั้งที่ข้าพเจ้าถือกำเนิดเป็นบริวารของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี แล้วได้ทำดาละในเย็นวันนั้นได้มาบังเกิดเป็นรุกขเทวดา อยู่ ณ ที่นี่ เศรษฐีนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาแนบแน่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์

ขอขอบคุณภาพจากm.dmc.tv

เหล่าดาบสฟังว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดความเลื่อมใส ตั้งใจจะเดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดา ครั้นถึงกรุงโกสัมพีก็เข้าไปแจ้งความประสงค์แก่เศรษฐีทั้งสาม เศรษฐีกล่าวว่า พวกข้าพเจ้าทั้งหมดจะขอตามท่านไปด้วย ดาบสจึงเดินทางล่วงหน้าไปก่อน เมื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดายังพระอารามเชตวันวิหาร (ตั้งอยู่นอกเมืองสาวัตถี) รับฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ดาบสทั้ง ๕๐๐ ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมปฏิสัมภิทาทั้งหมด จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระบรมศาสดาประทานเอหิภิกขุแุปสัมปทา


ขอขอบคุณภาพจาก อินเทอร์เนท


เศรษฐีทั้ง ๓ พร้อมด้วยขบวนเกวียนบรรทุกเครื่องไทยธรรมเป็นจำนวนมากตามมาถึงภายหลัง ตั้งที่พำนักอยู่ใกล้กับพระเชตวันวิหารได้ถวายทานอยู่ ณ ที่นั้นประมาณกึ่งเดือน เมื่อรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วบรรลุโสดาปัตติผล กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จไปประทับ ณ กรุงโกสัมพี เศรษฐีืั้ง ๓ กลับถึงกรุงโกสัมพีแล้วต่างก็สร้างอารามคนละอาราม โฆสกเศรษฐีสร้างโฆสิตาราม กุกกุฎเศรษฐีสร้าง กุกกุฎาราม ปาวาริกเศรษฐีสร้าง ปาวาริการาม เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึง เศรษฐีจึงมอบถวายวิหารแก่ภิกษุสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง ๔ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาและประทับอยู่อารามทีั้ง ๓ นั้น เศรษฐีต่างก็ผลัดเปลี่ยนกันอุปัฎฐากพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ตามวาระของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น