วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราช ๕

พระราชาทรงประชุมบริษัท ๔ แล้วตรัสถามว่าผู้ใดทราบเรื่องสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุบ้าง ที่ประชุมนั้นมีพระเถระรูปหนึ่งอายุ ๑๒๐ ปี กล่าวว่า

เมื่ออาตมภาพอายุ ๗ ขวบ พระมหาเถระผู้บิดาของอาตมภาพ ได้ใช้ให้อาตมภาพถือหีบมาลัย สั่งว่า
มานี่สามเณรในระหว่างกอไม้ทางทิศอาคเนย์มีสถูปหินอยู่ เป็นที่ควรสักการบูชา เราจักไปบูชาในที่นั้น  อาตมภาพรู้เพียงแค่นี้

พระราชาตรัสว่า ที่นั้นแหละ แล้วมีรับสั่งให้ตัดกอไม้ นำสถูปหินและดินที่กลบไว้ออกเห็นเป็นพื้นดบกปูน จึงตรัสสั่งให้ทำลายปูนโบกและแผ่นอิฐตามลำดับ ก็ทอดพระเนตรเห็นทรายรัตนะ ๗ ประการ และรูปหุ่นยนต์ถือดาบ  กำลังเดินวนเวียนอยู่ ท้าวเธอรับสั่งให้ทำการเซ่นสรวงก็ยังมิได้เห็น จึงทรงนมัสการเทวดาทั้งหลาย ตรัสว่า
 เมื่อข้าพเจ้ารับพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ไปแล้ว จะนำไปบรรจุในวิหาร ๘๔๐๐๐ เพื่อกระทำสักการะ ขอเทวดาอย่าทำอันตรายแก่ข้าพเจ้าเลย

 ขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชเสด็จจาริกไป ทรงเห็นพระเจ้าอโศกนั้นแล้ว เรียก วิสสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่า
พ่อเอย พระธรรมราชาอโศกจักนำพระบรมสารีริกธาตุไป  เพื่อเผยแผ่แก่ชาวโลก เธอจงลงไปสู่บริเวณนั้น แล้วทำลายหุ่นยนต์เสีย

วิสสุกรรมเทพบุตร แปลงเพศเป็นเด็กชายชาวบ้านไว้จุก ยืนถือธนูตรงพระพักตร์ของพระราชา ทูลว่า
ข้าจะนำทางมหาราชเจ้า

พระราชาตรัสว่า
นำไปสิพ่อ


วิสสุกรรมเทพบุตรจับศรยิงสลักบังคับหุ่นยนต์  ทำให้ทุกอย่างกระจัดกระจายไป

ครั้งนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นแท่งแก้วมณี มีอักษรจารึกไว้ว่า
ในอนาคตกาลให้เจ้าแผ่นดินถือเอาแก้วมณีัแท่งนี้ทำลายดวงตรา

พอพระราชากระทำตาม ทรงเปิดประตูแล้วเสด็จเข้าไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุภายในสถานที่นั้น
ประทีปที่ตามไว้เมื่อเริ่มสร้างสถูปก็ยังลุกโพลงอยู่เช่นเดิม
ดอกบัวขาบก็เหมือนนำมาวางไว้ในขณะนั้น
เครื่องหอมก็เหมือนมีผู้นำมาวางไว้เมื่อครู่นี้เอง

พระราชาทรงถือแผ่นทองที่จารึกไว้ว่า
ในอนาคตกาล ครั้งพระกุมารพระนามว่าอโศก จักเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระธรรมราชา ท้าวเธอจักทรงกระทำพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ ให้แพร่หลายออกไป

พระราชากระพุ่มพระหัตถ์ ทรงกระทำอัญชลี ด้วยความปิติโสนนัส จากนั้นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดออกมา แล้วปิดเรือนพระบรมธาตุไว้ ทรงทำที่ทุกแห่งให้ปกติดังเดิม โปรดให้ประดิษฐานปาสาณเจดีย์ (สถูปหิน) ไว้ข้างบน

พระเจ้าอโศกมหาราช อัญเชิญพระบรมธาตุทั้งหมดบรรจุในเจดีย์ทั้งสิ้น ๘๔๐๐๐ องค์ ทั่วชมพูทวีป เสร็จแล้วเตรียมการฉลองอย่างโอฬาร ทรงให้ปีะชาชนทั้งหมดสมาทานศีล ๘ มีพระประสงค์จะทำการฉลองพระอารามและเจดีย์ให้ครบ ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วันขอขอบคุณข้อมูลจากพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา สุรีย์ มีผลกิจ-วิเชียร มีผลกิจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น