วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราช ๗

พระราชาทรงให้พระโอรสและพระธิดาคือพระมหินท์และพระนางสังฆมิตตา ผนวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ครั้งนั้น ได้ยินว่า พระมหินท์มีพระชนมายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์  พระนางสังฆมิตตามีพระชนม์ ๑๘ ปี

พระสงฆ์รับพระราชดำรัสแล้ว ให้พระมหินท์บรรพชาอุปสมบท โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เป็นองค์อุปัชฌาย์ พระมหาเทวะ้ถระ เป็นอนุสาวนาจารย์ พระมัชฌันติกเถระ เป็นกรรมวาจาจารย์  พระมหินท์บรรลุอรหัตตจผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในมณฑลที่อุปนมบทนั่นเอง
ส่วนพระนางสังฆมิตตา บรรพชาเป็นสามเณรี โดยมีพระธัมมปาลิตเถรี เป็นอุปัชฌาย์ พระอายุปาลิตเถรี เป็นกรรมวาจาจารย์ (เนื่องจากพระนางสังฆมิตตาอายุยังไม่ครบบวช จึงมิได้อุปสมบท)

พระนางสังฆมิตตาได้บรรลุพระอรหัต เป็นพระขีณาสพเถรีในคราวที่บรรพชานั่นเอง

หลังจากผนวชแล้ว พระมหินท์เถระได้ศึกษาพระธรรมและพระวินัยอยู่ในสำนักของพระอุปัชฌาย์ ได้เรียนอาเถรวาททั้งหมด พร้อมทั้งอรรถกถา ขบภายใน ๓ พรรษา ได้เป็นปาโมกข์ (ห้วหน้า) ของภิกษุประมาณ ๑๐๐๐ รูป  ผู้เป็นศิษย์ของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ

ขอขอบคุณข้อมูลจากพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา สุรีย์ มีผลกิจ-วิเชียร มีผลกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น