วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นครกุสินารา ๕ พระเจ้าจักรพรรดิมหาสุทัสสนะ ๒
ขอขอบคุณภาพจาก ขอขอบคุณภาพจาก http://www.naryak.com/forum/บึงบอระเพ็ด-f1-t83.html

ฤทธิ์ ๔ ของพระจักรพรรดิมหาสุทัสสนะ

พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงมีฤทธิ์ ๔ ประการคือ
๑.ทรงมีพระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผ่องใส ยิ่งกว่ามนุษย์เหล่าอื่นใดในโลกนี้

๒.ทรงมีชนมายุยืนนาน ยิ่งกว่ามนุษย์เหล่าอื่น คือเป็นพระกุมาร ๘๔,๐๐๐ ปี ดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่ ๘๔,๐๐๐ ปี ครองราชสมบัติ ๘๔,๐๐๐ ปี และประพฤตืพรหมจรรย์ในธรรมปราสาทอีก ๘๔,๐๐๐ ปี

๓.มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย มีพระเตโชธาตุอันเกิดแต่กรรมที่มีวิบากเสมอกัน ไม่เย็นจัด ไม่ร้อนจัด ยิ่งกว่ามนุษย์เหล่าอื่น
  ๔.เป็นที่รักใครของประขาขน ราวกับเป็นบิดาที่รักใคร่ของบุตรฉะนั้น อย่างเช่นเมื่อครั้งที่ท้าวเธอเสด็จประพาสพระราชอุทยานด้วยจาตุรงคเสนา พสกนิกรที่รอเข้าเฝ้ารับเสด็จกราบทูลว่า

"ขอเดชะ พระองค์อย่าด่วนเสด็จไป พระเจ้าข้า พวกข้าพระพุทธเจ้าจักได้เห็นพระองค์นาน ๆ
ท้าวเธอจึงตรัสเตือนสารถีว่า

"จงขับช้า ๆ เราจะได้ดูพสกนิกรของเรานาน ๆ

ขอขอบคุณภาพจาก

พระเจ้ามหาสุทัสสนะ ทรงมีรับสั่งให้ขุดสระโบกขรณีถึง ๘๔,๐๐๐ สระ ด้วยอิฐ ๔ ชนิด คือ ทอง เงิน แก้วไพฑูรย์ และแก้วผลึก ล้วนแต่วิจิตรตระการตา จากนั้นโปรดให้ปลูกดอกบัวชนิดต่าง ๆ ซึ่งผลิดอกออกผลได้ในทุกฤดูกาลในสระเหล่านั้น
พร้อมกันนั้นก็ให้ตั้งโรงทานที่ฝั่งของสระนั้น สิ่งของที่มีไว้แจกทานก็มีข้าว น้ำ ผ้า ยา เงิน และทอง เป็นต้น

บรรดาพ่อค้าคหบดีเข้าเฝ้าท้าวเธอ พร้อมทั้งกราบทูลถวายสิ่งของมีค่า
มีรับสั่งว่า
"ขอทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้น จงเป็นของพวกเธอเถิด "
พ่อค้าคหบดีเหล่านั้น จึงนำทรีพย์จำนวนนั้นมาจ้ดสร้างนิเวศน์ถวายแด่ท้าวเธอขอขอบคุณภาพจากhttp://board.palungjit.org/f13/พระนางสามาวดี-เอตทัคคะผู้ถูกไฟ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล โดยพระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น