วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ปัจฉิมอักษร...ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)ในท้ายเล่มสองหน้าสุดท้ายของหนังสือ "สยามสาธก วรรณสาทิศ" ซึ่ง "พระยาศรีสุนทรโวหาร" ได้คิดคัดศัพท์ภาษามคธ ต่าง ๆ รวมเป็นพวกไว้ เพื่อฉลองพระเดชพระคุณ เฉลิมปัญญาบารมี มีความดังนี้ว่า

ศับท์ภาษามคธอย่างนี้ ในพระคัมภีร์มีมาก ข้าพระพุทธเข้าคิดรวบรวมแต่ที่จำได้ในเวลาเล่าเรียนมาจัดเปนหมวดๆ เรียบเรียงขี้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อเปนเครื่องอบรมพระญาณปรีชา ประดับพระปัญญาบารมี โดยสังเขปเท่านี้ ขอเดชะ

ต่อไปนี้ คาถาประณิธานของข้าพระพุทธเจ้า

@ ปจิจุปฺปนฺเน ยถา ทานิ ตุมฺหํ ราชาธิราชิโน
สมฺมาว ปาทมูลิโก โหมิ ธมฺเมน ปาลิโก
ตถา นานาสุ ชาจีสุ นิพฺพติสฺสํ ปุนพฺุภเว
ตุยฺเห วทาสโก โหมิ ยาว ชาติ ปริกฺขยา
อิทํ เม มนสา สจฺจํ สุทฺธํ วาจาย ภาสิตํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน สทา ภทฺรานิ ปสฺสตูติ ฯ

ในคาถาปณิธานของข้าพระพุทธเจ้าว่า ในชาติประตยุบันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้เปนข้าในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมราชาธิราช ผู้ดำรงสุจริตยุติธรรม พระองค์ได้ทรงพระกรุณาชุบเกล้า ฯ เลี้ยงข้าพระพุทธเจ้าฉันใด ข้าพระพุทธเจ้าจะเกิดต่อไปในภพชาติต่าง ๆ ภายน่าถ้ายังไม่สิ้นชาติ ยังต้องเกิดอยู่ตราบใดขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นข้าบำเรอพระบรมบาทจงทุก ๆ ชาติ เทอญ ข้อนี้เปนความสัตยบริสุทธิ ผุดจากดวงจิตรของข้าพระพุทธเจ้าเปนความสัตยจริง ด้วยอำนาจความสัตยนี้ ขอให้ฝ่าลอองธุลีพระบาท สมเดชพระเจ้าอยู่หัว จงประสบแต่ การ,สิ่ง (ของจริงอยู่ปีกกาค่ะ) ที่เจริญทุกเมื่อ การสิ่งใดพัสดุสิ้่งใด ซึ่งไม่เปนที่เจริญพระกมลราชหฤไทยขออย่าได้มีมาเกี่ยวข้องในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทเลย

"สิทฺธิรสฺตุ สิทฺธํ ผลํ
รตนตฺยเตชสา"

ค้นพบต้นฉบับ หนังสือ สยามสาธก วรรณสาทิศ ฉบับนี้ใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๗
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ขึ้นพระราชทาน
ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พุทธศักราช ๒๕๑๔


"พลอยโพยม" ขอนอบนบ ในปูชนียอาจารย์ ท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ขอกราบลง ณ ที่แห่งนี้ ด้วยความเคารพศรัทธา ในเกียรติคุณของท่าน

...พลอยโพยม...
2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. มีอยู่เล่มหนึ่งสภาพสมบูรณ์ว่าจะเอามาถ่ายสำเนาเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอลไว้อยู่เหมือนกัน

    ตอบลบ