วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สู่แดนพระพุทธองค์ เพื่อ นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๑๐

เนื่องในโอกาสที่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ชาวไทย ได้จัดพิธี สมโภชหุ้มทองคำยอดฉัตรพระศรีมหาโพธิ์้จดีย์พุทธคยา ซึ่งมีการเตรียมการกันมานาน
โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี เริ่มระดมศรัทธาบริจาคจากประชาชนชาวไทยทั่วสารทิศ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และปิดโครงการไปเมื่อวันที่ ๒๕ สิงกาคม ๒๕๕๖ มียอดบริจาคเป็นทองคำทั้งสิ้น ๒๕๐ กิโลกรัม

ทองคำบริจาคถูกนำไปปรับปรุงให้มีความบริสุทธิ์เท่ากันที่ 96.5% และรีดเป็นแผ่น นำประกอบขึ้นรูปกับยอดฉัตรมหาโพธิเจดีย์จำลองที่มีสัดส่วนเท่ากับของจริง แต่ละแผ่นจะจัดวางตำแหน่ง ตัดแต่งให้ลงตัวก่อนในประเทศไทย เพื่อนำไปประกอบครั้งสุดท้ายที่ประเทศอินเดียเดิมทีกำหนดจะขนแผ่นทองคำไปอินเดียในเดือน ก.ย. และหุ้มทองให้เสร็จในเดือน ต.ค. แต่ทว่าติดปัญหาขั้นตอนกระบวนการ ทำให้กำหนดการเลื่อนไป แต่นั่นก็ไม่อาจทำให้ศรัทธา ความมุ่งมั่นของพุทธศาสนิกชนหวั่นไหว จวบจนถึงต้นเดือน พฤศจิกายน กระบวนการขนส่งแผ่นทองคำถึงดำเนินการได้ แผ่นทองคำขึ้นรูปทั้งหมดถูกนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บรักษาที่แน่นหนา มีโทรทัศน์วงจรปิดบันทึกความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

การเข้าห้องเก็บทองคำต้องตรวจบัตรเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต และการเข้าไปต้องผ่านด่านตรวจ 2 ด่าน แต่ละด่านต้องผ่านทั้งเครื่องตรวจอาวุธกับเครื่องตรวจโลหะ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากไทยไปคุ้มกันตลอดเวลานั่งร้านถูกสร้างขึ้น เท่าความสูงของมหาโพธิ์เจดีย์ เพื่อใช้ในการขนส่งแผ่นทองคำจากห้องเก็บรักษา เพื่อให้ช่างทองไต่บันไดขึ้นไปทำงานบนแคร่ไม้ที่สร้างขึ้นล้อมรอบพระมหาเจดีย์
แผ่นทองคำขึ้นรูปที่ทำขึ้นจะถูกขนขึ้นไปบนยอดเจดีย์ด้วยการใช้รอกดึงตามสภาพงานที่ดำเนินการ
แผ่นทองที่ถูกส่งขึ้นไป ช่างทองจะเชื่อมให้ติดกันแนบสนิทถาวรด้วยการบัดกรี ตอกหมุด รัด ทับตะเข็บ แล้วแต่สภาพของแต่ละจุด
กระบวนการหุ้มทองคำดังกล่าว จะดำเนินการจนครบความสูง 4.49 เมตร ของลักษณะยอดมหาโพธิเจดีย์


ขั้นตอนที่สำคัญ เป็นมหามงคลของการหุ้มทองคำ นั่นคือ การนำบัวยอดฉัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งสัตยาธิษฐาน ไปประดิษฐาน ณ ยอดพระมหาเจดีย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 ในประวัติศาสตร์โลก ที่ทรงร่วมบูรณะพระมหาเจดีย์พุทธคยาที่ทรงร่วมบูรณะพระมหาเจดีย์พุทธคยา ต่อจากพระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้าหุวิชกะ และพระเจ้ามินดง
คำจารึกในแผ่นทองคำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่จะบรรจุไว้ ณ ยอดมหาโพธิเจดีย์ ความว่า.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมีพระราชศรัทธาทรงนำประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ร่วมกันสร้างทองคำบริสุทธิ์ 289 กิโลกรัม นำมาประดิษฐาน ณ ยอดพระมหาโพธิเจดีย์นี้ เพื่อเป็นพุทธกตเวทิตบูชาแด่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ที่แห่งนี้
ขออานุภาพแห่งการบูชาสูงสุดนี้ บันดาลให้ชาติไทยรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาตลอดกาลนิรันดร์ ให้คนไทยมีความสามัคคีกัน มีความ สันติ และสุขสถาพรตลอดไปเทอญฯ
มหาชนพุทธศาสนิกชนทั่วโลก หลั่งไหลไปยังมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ในวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อร่วมพิธีถวายทองคำหุ้มยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์ งานพิธีเริ่มจากขบวนแห่อัญเชิญทองคำหุ้มฉัตรอันตระการตา จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพยดาการถวายทองคำหุ้มยอดฉัตร โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธี สมเด็จพระวันรัต ประธานโครงการ ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานอำนวยการโครงการ
พิธีการทั้งหมดสร้างความปีติแก่ผู้ที่อยู่ในอาณาบริเวณปริมณฑล เสียงอนุโมทนาสาธุการสนั่นหวั่นไหว เป็นเสมือนตัวแทนพลังศรัทธาของชาวไทยที่ยึดมั่นศรัทธาในพระศาสนาอย่างมั่นคง
.

ขอขอบคุณภาพจาก
http://www.posttoday.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น