วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นครกุสินารา ๑๔ สุภัททปริพาชกบรรลุพระอรหัตขอขอบคุณภาพวาดของอาจารย์พันธ์ศักดิ์ จักกะพาก


พระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้ว
สุภัททะได้กราบทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ บอกทางแก่คนหลง หรือส่องประทีปในที่มืดให้ผู้มีจักษุเห็นรูป ฉันใดพระผุ้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยเอนกปริยาย ก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระเจ้าข้า

พระบรมศาสดารับสั่งกับพระอานนท์ว่า เธอจงให้สุภัททปริพาชกบวชเถิด

สุภัททะกล่าวกับพระอานนท์ว่า
อาวุโสเป็นลาภของท่านแล้ว ในการที่พระบรมศาสดาทรงยกกระผมให้เป็น อันเตวาสิก
คือศิษย์ของท่าน ในเฉพาะพระพักตร์

อรรถกถา มหาปรินิพพานสูตร หน้า ๔๓๗ กล่าวว่า เมื่อพระบรมศาสดาตรัสอนุญาตให้บวชแล้ว พระอานนท์ได้นำสุภัททปริพาชกไปในที่อันสมควรแห่งหนึ่ง เอาน้ำจากคนโทรดศรีษะ ปลงผมและหนวด ให้ครองผ้ากาสาวะ ให้รับไตรสรณคมน์ แล้วนำไปเฝ้าพระพุทธองค์


ขอขอบคุณภาพวาดของอาจารย์พันธ์ศักดิ์ จักกะพาก

พระบรมศาสดาทรงประทานอุปสมบท แล้วตรัสบอกกัมมัฏฐาน สุภัททะรับกัมมัฏฐานแล้วหลีกไปอยู่แต่ผู้เดียว อธิษฐานจงกรม ณ ที่ส่วนหนึ่งของสาลวโทยาน พากเพียรเจริญวิปัสสนา ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ในคืนนั้นเอง

พระสุภัททะจึงเป็นสาวกรูปสุดท้าย ที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนา จากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน จึงไดชื่อว่า อรหันตปัจฉิมสักขิสาวก
คือภิกษุผู้ได้อุปสมบทและบรรลุอรหัตผลเป็นองค์สุดท้าย ในขณะพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนม์อยู่


ขอขอบคุณภาพวาดของอาจารย์พันธ์ศักดิ์ จักกะพาก

อรรถกถามหาปรินิพพานสูตรหน้า ๔๓๕ กล่าวไว้ว่า
ในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า สุภัททะเกิดเป็นน้องชายของพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นเจ้าของแปลงนาข้าวสาลีร่วมกัน พี่ชายได้ถวายโภชนะที่ทำจากข้าวสาลีตั้งแต่เรื่มออกรวงจนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยวรวม ๙ ครั้งส่วนน้องชายคือสุภัททะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจึงถวาย ด้วยวิบากแห่งกุศลนั้น ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้เอง
พระอัญญาโกณฑัญญะจึงได้เป็น ปฐมสาวก
พระสาวกองค์แรก ในพระพุทธศาสนา
ส่วนสุภัททะได้เป็น ปัจฉิมสักขิสาวก
พระสาวกองค์สุดท้าย ในพระพุทธศาสนา


ขอขอบคุณข้อมูลจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย โสตถินิรันตระ คุณแม่สุรีย์ รักเกิดผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น