วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อดีตชาติของพระอานนท์ ๑

อดีตชาติของพระอานนท์

ในคัมภีร์อปทานบอกไว้ว่า ท่านเคยเกิดเป็นท้าวสักกเทวราชมาแล้ว ๓๔ ชาติ
เคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้ว ๕๘ ชาติ
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ๘๐๐ ชาติ
ในชาดกได้กล่าวถึงชาติกำเนิดในอดีตชาติของท่านไว้มากมายทั้งที่เป็นมนุษย์
เทวดา
และสัตว์เดรัจฉาน คือ
ก. เคยเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ เช่น

(๑) เป็นสุริยกุมาร (ในเทวธัมมชาดก)
(๒) เป็นจุฬโลหิตะ (ในมุฌิกชาดก)
(๓) เป็นปัชชุนะ (ในมัจฉชาดก)
(๔) เป็นกาฬกัณณิ (ในกาฬกัณณิชาดก)
(๕) เป็นราธะ (ในราธชาดก)
(๖) เป็นโปฏฐปาทะ (ในราธชาดก ๒)
(๗) เป็นคามณิจัณฑะ (ในคามณิจัณฑชาดก)
(๘) เป็นจุลลโลหิตะ (ในสาลูกชาดก)
(๙) เป็นทุพภิเสนะ (ทัพพเสนะ) (ในเอกราชชาดก)
(๑๐) เป็นโปฏฐปาทะ (ในกลาพุชาดก)
(๑๑) เป็นพาราณสีเศรษฐี(ในปีฐชาดก)
(๑๒) เป็นวิเทหดาบส (ในคันธารชาดก)
(๑๓) เป็นสุมังคละ (ในสุมังคชาดก)
(๑๔) เป็นอนุสิสสะ (ในอินทรียชาดก)
(๑๕) เป็นมัณทัพยะ (ในกัณหทีปายนชาดก)
(๑๖) เป็นโปติกะ (ในนิดครธชาดก)
(๑๗) เป็นปัญจสิขะ (ในพิฬารโกสิยชาดก)
(๑๘) เป็นโรหิเนยยะ (ในฆตชาดก)
(๑๙) เป็นยุธิฏฐิละ (ในยุวัญชนชาดก)
(๒๐) เป็นภรตกุมาร (ในทสรถชาดก)
(๒๑) เป็นมาตลิ (ในมหากัณหาชดก, สุธาโภชนชาดก, เนมีราชชาดก, กุลาวกชาดก, สาธินราชชาดกา)
(๒๒) เป็นกาลิงคะ (ในกาลิคโพธิชาดก, สาธินราชชกดก)
(๒๓) เป็นวิสสุกัมมะ (ในสุรุจิชาดก)
(๒๔) เป็นสัมภูตดาบส (ในจิตตสัมภูตชาดก)
(๒๕) เป็นจิตตมิคะ (ในโรหนมิคชาดก)
(๒๖) เป็นสุมุขะ (ในหังสชาดก)
(๒๗) เป็นอนุสิสสดาบส (ในสรภังคชาดก)
(๒๘) เป็นโสมทัตตกุมาร (ในจุลลสุตโสมชาดก)
(๒๙) เป็นสุนันทสารภี (ในอุมมทัสตีชาดก)
(๓๐) เป็นชยัมบดีราชกุมาร (ในกุสชาดก)
(๓๑) เป็นนันทะ (ในโสณนันทชาดก)
(๓๒) เป็นสุมุขะ (ในจุลหังสชาดก มหาหังสชาดก)
(๓๓) เป็นนันทพราหมณ์ (ในมหาสุตโสมชาดก)
(๓๔) เป็นโสมทัตตะ (ในภูมิทัตตชาดก)
(๓๕) เป็นช่างตัดผม (ในมฆเทวชาดก)
(๓๗) เป็นศิษย์ของอาจารย์ทิศาปาโมกข์ (ในอสาตมันตชาดก)
(๓๗) เป็นหัวหน้าโจร (ในตัตถชาดก)
(๓๘) เป็นพราหมณ์ (ในสารัมภชาดก, นานาฉันทชาดก,ปลาสชาดก, ชุณหชาดก สาลิเกทารชาดก, เสนกชาดก, นันทิวิสาลชาดก,ปีฐชาดก, คามมณีจันทชาดก)
(๓๙) เป็นรุจาเทวดา (ในกุสนาฬิชาดก)
(๔๐) เป็นนายหัตถาจารย์ (ในสุเมธชาดก)
(๔๑) เป็นน้องชายของพระโพธิสัตว์ (ในมณิคัณฐชาดก)
(๔๒) เป็นคนชาวปัจจันตชนบท (ในมหาอัสสาโรหชาดก)
(๔๓) เป็นอุปัฏฐาก (ในสังขชาดก)
(๔๔) เป็นชายคนหนึ่งในจำนวนพี่น้อง ๗ คน (ในภสกชาดก)
(๔๕) เป็นนายแพทย์สีวกะ (ในสีวิราชชาดก)
(๔๖) เป็นช่างศร (ในมหาชาดก)
(๔๗) เป็นปุโรหิต (ในปรันตปชาดก)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-anon-04.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น