วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อดีตชาติพระอานนท์ ๓

ค. เคยเกิดเป็นพระราชาหลายชาติ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในชาดกต่าง ๆ เหล่านี้ คือ

(๑) ในนิโครธมิคชาดก
(๒) ในกุกกุรชาดก
(๓) ในโภชาชานียชาดก
(๔) ในอาชัญญชาดก
(๕) ในติฏฐชาดก
(๖) ในมหิฬามุขชาดก
(๗) ในอภิณหชาดก
(๘) ในมหาสุปินชาดก
(๙) ในกุททาลชาดก
(๑๐) ในอีลลีสชาดก
(๑๑) ในมหาสารชาดก
(๑๒) ในสาลิตตกชาดก
(๑๓) ในพันธนโมกขชาดก
(๑๔) ในภัคคชาดก (คัคค)
(๑๕)ในชุหนุชาดก(๑๖) ในโมรชาดก
(๑๗) ในสุสิมชาดก
(๑๘) ในธังกชาดก
(๑๙) ในเอกปัณณชาดก
(๒๐) ในกัลยาณธัมมชาดก
(๒๑) ในติริติวัจฉชาดก
(๒๒) ในสังคามาวจรชาดก
(๒๓) ในวาโลกทกชาดก
(๒๔) ในคิริทันตชาดก
(๒๕) ในปัพพตูปัตถรชาดก
(๒๖) ในปุณณนทีชาดก
(๒๗) ในกัจฉปชาดก
(๒๘) ในโกสิยชาดก
(๒๙) ในคุตติลชาดก
(๓๐) ในสังกัปปราคชาดก
(๓๑) ในกุณฑกกุจฉิสินธชาดก
(๓๒) ในสิริชาดก
(๓๓) ในเอกราชชาดก
(๓๔) ในสุปัตตชาดก
(๓๕) ในฉวกชาดก
(๓๖) ในสัยหชาดก
(๓๗) ในพรหมทัตตชาดก
(๓๘) ในราโชวาทชาดก
(๓๙) ในเกสวชาดก
(๔๐) ในสุสันธีชาดก
(๔๑) ในตุณฑิลชาดก
(๔๒) ในนันทิยมิคชาดก
(๔๓) ในอหริตจชาดก
(๔๔) ในอัฏฐสัททชาดก
(๔๕) ในอัฏฐานชาดก
(๔๖) ในจุลลโพธิชาดก
(๔๗) ในมาตุโปสกชาดก (มาติโปสกชาดก)
(๔๘) ในภัททสาลชาดก
(๔๙) ในมิตตามิตตชาดก
(๕๐) ในอัมพชาดก
(๕๑) ในชวนหังสชาดก
(๕๒) ในทูตชาดก
(๕๓) ในรุรุชาดก
(๕๔) ในสรภชาดก
(๕๕) ในอุททาลกชาดก
(๕๖) ในอุททาลกชาดก
(๕๖) ในทสพราหมณชาดก
(๕๗) ในภิกขาปรัมปรชาดก
(๕๘) ในสัตติคุมพชาดก
(๕๙) ในกุมภชาดก
(๖๐) ในเตสกุณชาดก
(๖๑) ในสามชาดก
(๖๒) ในเสยยชาดก
(๖๓) ในอัพภันตรชาดก

(๖๔) เคยเกิดเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสี มีปรากฏในชาดกต่าง ๆ เช่น ในกากชาดก ในตจสารชาดก ในสังเขปชาดก ในอาวาริยชาดก ในกุกกุชาดก ในสุตนชาดก ในอัฏฐิเสนชาดก ในมหากปิชาดก

(๖๕) เป็นพระเจ้ามัลลิกะ
(๖๘) เป็นพระเจ้าวังกะ ในฆตชาดก
(๖๙) เป็นพระเจ้าโกรัพยะ ในธูมการีชาดก
(๗๐) เป็นพระเจ้าอัฑฒมาสกะ ในคังคมาลชาดก
(๗๑) เป็นพระเจ้าชนัญชนะ ในสัมมภวชาดกและวิธูรปัณฑิตชาดก


ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-anon-04.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น