วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นครกุสินารา ๑.

กุสินารา (ฮินดี: कुशीनगर, อูรดู: کُشی نگر, อังกฤษ: Kusinaga, Kushinagar)

นครกุสินารราปัจจุบันได้แก่ตำบลกาเซีย (Kasia) ในเขตการปกครองของจังหวัดกุศินาคาร์ (Kushinagar )รัฐอุตตรประเทศ มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กุสาวดี กุสินคร กุสิคราม กุสินคร หลวงจีนถังซำจั๋งเรียกว่า เกา สิน นครโร ปัจจุบันเรียกตามภาษาสันสกฤตว่า กุศินาคาร์ (Kushinagar ) ตามภาษาบาลีว่า กุสินารา (Kusinara )

นครกุสินาราเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่ง ที่พระพุทธองค์โปรดเลือกเป็นที่ปรินิพพานด้วยพระองค์เอง ทั้งที่พระอานนท์กราบทูลให้ทรงเลือกเมืองใหญ่เพื่อเป็นที่ปรินิพพาน เช่น เมืองจัมปา เมืองราชคฤห์ เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี และเมืองพาราณสี เมืองใดเมืองหนี่ง พระพุทธองค์ทรงยืนยันกับพระอานนท์ว่า

กุสินาราในอดีตชื่อว่ากุสาวดี มีพระจักรพรรดิราชาสุทัสสนะ เป็นผู้ครองนคร เป็นศูนย์กลางของเมืองใหญ๋ถึง ๘๔,๐๐๐ เมือง มั่งคั้งอุดมสมบูรณ์มาก มีประชากรหนาแน่น สมบูรณ์ด้วยสิ่งของต่าง ๆ นานาชนิด กึกก้องไปด้วยศัพท์สำเนียง ทั้งกลางวันและกลางคืน ๑๐ ชนิด มีอาณาเขตยาวถึง ๑๒ โยชน์ กว้าง ๗ โยชน์ แต่ตามที่หลวงจีนถังซำจั๋งไปพบบอกว่า มีอาณาบริเวณ ๑๐ ลี้โดยรอบขอขอบคุณภาพจากwww.watkoh.com

กุสินาราในอดีตเป็นเมืองการค้าที่สำคัญ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองสาวัตถี กับเมืองราชคฤห์ และเมืองพาราณสี ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหิรัญวดี
ประวัติศาสตร์เก่าได้บอกระยะทางระหว่างเมืองกุสินารากับเมืองอื่นไว้ คือ
กุสินาราอยู่ห่างจากเมืองปาวาท ๓ คาวุต
ห่างจากเมืองราชคฤห์ ๒๕ โยชน์
ห่างจากเมืองสาคละ ๑๐๐ โยชน์
ห่างจากเมืองสาวัตถึ ๗๐๐ หรือ ๕๐๐ ลี้


ขอขอบคุณภาพจากwww.panoramio.com

พระพุทธองค์เสด็จมาเมืองกุสินาราหลายครั้ง ชาวเมืองกุสินารามีความจงรักภักดีในพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่ง ถึงกับตั้งกฎเกณฑ์ปรับไหมราษฎรผู้ไม่รับเสด็จ และไม่อาราธนาเข้าสู่เมือง ข้อความนี้ปรากฎในพระวินัย
ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับที่พลิหลณวัน ป่าใกล้เมืองกุสินารา ทรงแสดง กุสินาราสูตร กินติสูตร มหาสุทัสสนสูตร และมหาสุทัสสนชาดก

เพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จมาปรินิพพานยังเมืองกุสินารา ทั้งที่จะต้องเดินทางจากที่ ที่พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ และแสดงปฐมเทศนา มาเป็นระยะทางแสนไกล

ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี แสดงเหตุผลที่ทรงพิจารณาในการเลือกเมืองปรินิพพานไว้หลายประการคือ

๑.เป็นการเหมาะสมที่จะแสดงมหาสุทัสสนสูตร ชนเป็นอันมากเมื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้ว จักสำคัญกุศลว่าควรกระทำ
๒. เพื่อโปรดปัจฉิมสาวก คือสุภัททปริพาชก ให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ขณะนั้นพระสุภัททปัจฉิมสาวก กำลังอยู่ที่เมืองกุสินารา
๓.โทณพราหมณ์เป็นผู้แก้ปัญหาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ระงับการวิวาท

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล โดยพระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)
สารานุกรมวิกิพีเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น