วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดวงดารา ฟากฟ้าดัดดรุณี

โรงเรียนดััดดรุณี ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนดัดดรุณี ได้รับพระราชทานนามโรงเรียน “ดัดดรุณี” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๘
ในครั้งประเทศไทยแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็นมณฑล เรียกว่า โรงเรียนสตรีประจำมณฑลปาจิณ “ดัดดรุณี” จัดเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลปราจีนบุรีด้วยประสงค์จะจัดการศึกษา การอบรมสั่งสอนให้เป็นตัวอย่างแก่จังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในเขตมณฑลเดียวกัน ครั้งแรกเปิดรับนักเรียนทั้งหญิง ชาย ตั้งแต่ชั้นมูลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ในส่วนของนักเรียนชายเมื่อเรียนจบชั้นประโยคประถมศึกษาแล้ว ถ้าประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาก็ส่งต่อให้ไปเรียนในโรงเรียนชาย คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์)เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าโรงเรียนประชาบาลที่จัดตั้งตามชนบทต่าง ๆ ขาดครูที่จะออกไปทำการอบรมสั่งสอนนักเรียน และโรงเรียนบางแห่งก็เป็นที่กันดาร เพื่อให้ได้ครูออกไปทำการสอนตามโรงเรียนประชาบาลต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นอีกแผนกหนึ่งในโรงเรียนสตรีประจำมณฑลปาจิณ “ดัดดรุณี” รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถม ๓ และประถม ๔ เข้าเป็นนักเรียนฝึกหัดครูหลักสูตร ๓ ปี เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะส่งออกไปเป็นครูตามภูมิลำเนาเดิม เรียกว่าครูประกาศนียบัตรจังหวัด หรือเรียกว่า ครูว. จัดการศึกษาจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๕ โรงเรียนฝึกหัดครูจึงแยกออกไปเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)

พ.ศ. ๒๔๘๓ รัฐบาลเปิดโรงเรียนประชาบาลแพร่หลายออกไปในชนบท และเอกชนตั้งโรงเรียนราษฎร์ขึ้น โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่ คับแคบจึงยุบชั้นประถมศึกษา เริ่มรับเฉพาะนักเรียนหญิงเข้าเรียนชั้นมัธย ๑ เป็นต้นไปจนถึงชั้นมัธยม ๖

พ.ศ. ๒๔๘๗ * ๒๔๙๕ จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นอีกแผนกหนึ่ง ซึ่งภายหลังแยกไปเป็นโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ในปัจจุบันนี้

พ.ศ. ๒๔๙๖ เข้าร่วมกับองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ องค์การสหประชาชาติร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาของประชาชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น จึงเลือกให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์กลางการปรับปรุงการศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่จังหวัดอื่น ๆ เรียกว่า องค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการช่วยเหลือในด้านการเงิน การแนะแนว การปรับปรุงวิธีการสอนในวิชาการต่าง ๆ อุปกรณ์การสอน และการอนามัยจากองค์การนี้เป็นอันมากทำให้การจัดการศึกษาเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพ.ศ. ๒๕๐๒ องค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาได้สิ้นสุดลง เริ่มมีโครงการพัฒนาการศึกษา (ค.พ.ศ.) เข้ามาแทนที่โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกับโครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการจัด การศึกษาชั้นมัธยม ๑ ถึงมัธยม ๖ และสิ้นสุดโครงการพัฒนาการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕

พ.ศ. ๒๕๐๓ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๔ ปฏิรูประบบโรงเรียนขยายการศึกษาออกไปในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนสตรีฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” จึงยุบชั้นมัธยม ๑ ถึงมัธยม ๓ (ม.๑ – ม.๓ ) เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ( ม.ศ. ๑ – ม.ศ. ๕ )

พ.ศ. ๒๕๐๖ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.ศ. ๔) แผนกศิลปะ รับนักเรียนทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเข้าเรียน โรงเรียนสตรีฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” จึงมีสภาพเป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนดัดดรุณี” จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๑๓ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง รับนักเรียนทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย เช่นเดียวกับแผนกศิลปะ และโรงเรียนดัดดรุณีได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (ค.ม.ช.) รุ่นที่ ๗ ได้รับความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ คหกรรม ศิลปศึกษา ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๓๒ จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ เปลี่ยนระบบการศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๖๒๑ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๒๔ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ศ. ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ม.๓) เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมกันใน พ.ศ. ๒๕๒๔

พ.ศ. ๒๕๓๓ ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓ ) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓ ) กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๔๓ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑ โดยใช้เงินงบประมาณและเงินกู้ธนาคารโลก (โครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ หรือ โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพสูงขึ้น

พ.ศ. ๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการร่างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี

พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนดัดดรุณี ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ จัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ ) จัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

พ.ศ. ๒๕๕๐โรงเรียนได้จัดห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ ๑ ห้องเรียน

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน-ชมพู

น้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ ๖ )
สีชมพู หมายถึง ความสวยงาม น่ารัก

คำขวัญประจำโรงเรียน
ลูกดัดฯ เรียนดี กีฬาเด่น เป็นกุลสตรี มีคุณธรรม

คติพจน์
กลยาณการี กลยาณ (ทำดี ได้ดี)


ขอขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.ddn.ac.th


ดัดดรุณีรุ่น ม.ศ. ๓ พ.ศ.๒๕๑๒ มีดาราพร่างพรายกระจายทั่วท้องนภา


สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ (เกษตรภิบาล ) รำไก่แก้ว ตอนพระลอตามไก่วิภาศิริ มกรสาร (ปะรักมะสิทธิ์ ) อดีตขวัญใจน้ำเงินชมพู ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เมื่อเข้ามาเป็นน้องใหม่

เพลง ขวัญใจน้ำเงิน -ชมพู
คำร้อง - ทำนอง
อาจารย์สอิ้ง กานยะคามิน


เรียนก็เด่น เล่นก็ดี เป็นศรีเรือน แย้มเยื้อน น่ารัก เป็นหนักหนา

โอบอ้อม อารี มีอัชฌา เสียสละ กรุณา อยู่เนืองนิจ

ขอสวมแหวนแทนใจ ไว้ให้พี่ เป็นสักขีของเรา เฝ้าเตือนจิต

แหวนรวมรัก รวมแรง แห่งมวลมิตร จงแนบชิด ก้อยไป ขวัญใจเอย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น