วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สู่แดนพระพุทธองค์ ๑๐๖ พระอานนท์ ๑พระ "อสีติมหาสาวก" องค์สำคัญหนึ่งในแปดสิบ และเป็นศากยวงศ์อีกองค๋หนึ่งซึ่งมีความสำคัญในพระพุทธศาสนามาก คือพระอานนท์

หากไม่มีเรื่องราวของพระอสีติมหาสาวกองค์นี้ก็ไม่สมกับการได้ไปจาริกบุญดินแดนพุทธภูมิมา
เมื่อนึกถึงเรื่องราวของพระพุทธองค์ ก็ต้องระลึกถึงพระอานนท์พุทธอนุชาทุกครั้ง

 อสีติมหาสาวก คือ พระภิกษุสาวกผู้ใหญ่ ๘๐ รูป หรือ พระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ ๘๐ หรือ พระสาวกสำคัญ ๘๐ ของพระพุทธเจ้า (“มหาสาวก” และ ‘อสีติมหาสาวก’ ปรากฏอยู่ล้วนเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในลังกา หรือในยุคที่การศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกากำลังรุ่งเรือง )ประติมากรรมรูปพระอานนท์ ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์สุย
ขอขอบคุณภาพจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/พระอานนท์

พระอานนท์เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ กับ พระนางกีสาโคตมี หากย้อนไปถึงพระอัยกาและพระอัยยิกาเป็นดังนี้ พระเจ้าสีหนุ และพระนางกัญจนา เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ มีพระโอรส และพระธิดา ๗ พระองค์ คือซากอาคารพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์
ขอขอบคุณภาพจากwww.palungdham.com

พระราขโอรสพระราชธิดา ๗ พระองค์ได้แก่
 ๑.พระเจ้าสุทโธทนะทรงอภิเษกสมรสกับ พระนางสิริมหามายาเทวี (โกลิยวงศ์) มีพระราชโอรส คือ เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อพระนางสิริมหามายาเทวีสิ้นพระชนม์ทรงอภิเษกสมรสและกับพระมาตุจฉาของเจ้าชายสิทธัตถะคือ พระนางเจ้าปชาบดี(โคตมี)มีพระราชโอรสและพระราชธิดา คือเจ้าชายนันทะ (พระนันทะ) เจ้าหญิงรูปนันทา (พระรูปนันทาเถรี)


 ๒.พระเจ้าสุกโกทนะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางกีสาโคตมี มีพระราชโอรส คือเจ้าชายอานนท์ (พระอานนท์เถระพุทธอุปัฏฐาก)

๓.พระเจ้าอมิโตทนะ พระบิดา เจ้าชายมหานามะ เจ้าชายอนุรุทธะ (พระอนุรุทธะเถระ) เจ้าหญิงโรหิณี ในมหาวัสตุปรากฏพระนามพระเทวีว่ามฤคี

 ๔.พระเจ้าโธโตทนะ

๕.พระเจ้าฆนิโตทนะ

๖.พระนางปมิตาเทวี

๗.พระนางอมิตาเทวี ทรงอภิเษกสมรสกับ พระเจ้าสุปปพุทธะ (โกลิยวงศ์) มีพระราชโอรสและพระราชธิดา คือเจ้าชายเทวทัต และ พระนางพิมพาหรือยโสธรากุฎิพระอานนท์ ใกล้กับพระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏิ เมืองราชคฤห์
ขอขอบคุณภาพจากขอขอบคุณภาพจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/พระอานนท์ 


เจ้าชายอานนท์เป็นสหชาติประสูติวันเดียวเวลาเดียวกับ เจ้าชายสิทธัตถะ
เมื่อศากยราชกุมารทั้ง ๖ และอุบาลีได้ผนวชแล้ว
ท่านพระภัททิยะได้เป็นพระอรหัตถ์เตวิชโช โดยระหว่างพรรษานั้นนั่นเอง
ท่านพระอนุรุทธเป็นผู้มีจักษุเป็นทิพย์ ภายหลังบรรลุพระอรหัตผล
พระภคุเถระและพระกิมพิลเถระ ภายหลังเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหัต
พระเทวทัตได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชน
สำหรับท่านพระอานนท์ครั้นอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาธรรมจากสำนักของท่านพระปุณณมันตานีบุตร ไม่นานก็ได้สำเร็จชั้นโสดาบัน

ในกาลต่อมาท่านได้เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า ท่านพระปุณณมันตานีบุตร มีอุปการคุณต่อท่านและพวกภิกษุผู้นวกะมาก

ท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้กล่าวสอนท่านว่า

 "ดูกรอานนท์ เพราะถือมั่นจึงมีตัณหา มานะ ทิฐิว่าเป็นเรา เพราะไม่ถือมั่น จึงไม่มีตัณหามานะ ทิฐิ ว่าเป็นเรา เพราะถือมั่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงมีตัณหา มานะ ทิฐิ ว่าเป็นเรา เพราะไม่ถือมั่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไม่มีตัณหา มานะ ทิฐิว่า เป็นเรา เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มสาวมีนิสัยชอบแต่งตัวส่องดูเงาของตนที่กระจกหรือที่ภาชนะน้ำอันใสบริสุทธิ์ผุดผ่อง เพราะยึดถือจึงเห็น เพราะไม่ยึดจึงไม่เห็น ฉันใด เพราะถือมั่นรูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงมีตัณหา มานะ ทิฐิ ว่า เป็นเราเพราะไม่ถือมั่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไม่มีตัณหามานะ ทิฐิว่า เป็นเรา ฉันนั้นเหมือนกัน” 

จากนั้น ท่านพระอานนท์เล่าต่อไปว่า ท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ถามท่านว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านตอบว่าไม่เที่ยง และในตอนสุดท้ายของการสอนธรรมครั้งนี้ ท่านบอกแก่พระภิกษุทั้งหลายว่า ท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน

ขอขอบคุณข้อมูลจ่ากhttp://www.phutthathum.com/พระพุทธเจ้า/ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหมายเหตุ 
๑. พระภัททิยะ เป็นพระโอรสของพระนางศากยกัญญา พระนามว่า กาฬีโคธาราชเทวี ในกรุงกบิลพัสดุ์ พระนามว่า ภัททิยราชกุมาร เมื่อเจริญเติบโตแล้วได้เสวยราชสมบัติสืบศากยวงศ์ ไม่ปรากฏว่าพระราชบิดาของพระองค์ทรงพระนามใด ในบางแห่งเรียกท่านว่าพระภัททิยกาฬิโคธาบุตร ในบางแห่งเรียกท่านว่าพระภัททิยเถรศากยราชา เนื่องจากยังมีพระสาวกนามว่าพระภัททิยเถระ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ 

ขอขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.dhammathai.org/monk/monk14.php


 หมายเหตุ

 ๒. ประวัติพระอานนท์เถระ ฉบับ คัดลอกจาก ประวัติพระอานนท์ ในสารานุกรม พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

ประวัติในสมัยพระมหาสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระผู้เป็นพุทธปัฏฐากของพระมหาสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้า อมิโตทนศากยราช พระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระพุทธบิดา

ในเรื่องพระบิดาของท่าน มีหลักฐานหลายแห่งคัดค้านกันอยู่ เช่น อรรถกถาอังคุตตรนิกาย อรรถกถาธรรมบท และอรรถกถาพุทธวงศ์
กล่าวว่า พระเจ้าอมิโตทนะ เป็นพระบิดาของพระเจ้ามหานามะ และพระอนุรุทธะ 

ในมหาวัสตุ และพุทธประวัติของพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส กล่าวว่าท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ

ส่วนพระเจ้าอมิโตทนะเป็นพระบิดาของพระเจ้ามหานามะ และพระอนุรุทธะ แต่ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย กล่าวว่า พระเจ้าสุกโกทนะเป็นพระบิดาของพระเจ้ามหามามะ และพระอนุรุทธะ 
จากหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ไม่ได้กล่าวว่า พระมารดาของท่านเป็นใคร มหาวัสตุแห่งเดียวเท่านั้นที่กล่าวถึงพระมารดาของท่านว่าทรงพระนามว่า มฤคี 
ท่านอรรถกถาจารย์ให้เหตุผลว่า ที่ท่านมีชื่อว่าอานนท์ก็เพราะว่าเมื่อท่านประสูติพระญาติทั้งหลายพากันสดชื่นรื่นเริงบันเทิงใจยิ่ง 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/sawokbuddha/phra-xannth-thera

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น