วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สู่แดนพระพุทธองค์ ๑๐๕ พระนางพิมพายโสธรา นางแก้วคู่บารมี ๒
ขอขอบคุณภาพจากwww.lifeskills-panya.comขอขอบคุณภาพจากhttp://www.dhammatalks.net/Articles/Life_of_the_Buddha_in_Pictures.htm

ต่อจากนั้น พระนางพิมพาได้ทรงเกิดร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์หลายภพชาตินับไม่ถ้วน
แต่ที่ปรากฏในชาดกมี ๓๒ ชาติ รวมชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นพระนางพิมพาเป็น ๓๓ ชาติ
พระนางพิมพา ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ เป็นเหตุให้พระโพธิสัตว์สร้างบารมีได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ถ้าขาดพระนางแล้วการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์คงจะไม่ถึงที่สุด
ขอขอบคุณภาพจากhttp://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelina-jerrry&month=09-02-2011&group=23&gblog=16โดยเฉพาะในข้อที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ต้องบำเพ็ญปัญจมหาบริจาคให้ครบถ้วน

ปัญจมหาบริจาคคือ บริจาคทรัพย์ บริจาคบุตรธิดา บริจาคภรรยา บริจาคอวัยวะและบริจาคชีวิต
คำว่า ปัญจมหาบริจาคมิได้ปรากฎในพระไตรปิฎก แต่ได้กล่าวถึงพระชาติต่าง ๆ ที่พระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติทรงบำเพ็ญบารมีอันนับเนื่องในปัญจมหาบริจาค ส่วนคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาท่านได้กล่าวถึงปัญจมหาบริจาคว่ามีความสำคัญยิ่งกับพระโพธิสัตว์ ถึงกับแยกกันไม่ได้ทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติต่าง ๆ เพื่อบริจาคทรัพย์มากกว่าการบริจาคข้ออื่น ๆ ส่วนคัมภีร์ฎีกามิได้กล่าวแยกประเภทไว้เช่นนั้น แต่ได้กล่าวโดยรวมไว้ว่า ปัญจมหาบริจาคเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระโพธิสัตว์จะขาดเสียมิได้

ทานเป็นก้าวแรกแห่งการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตขอขอบคุณภาพจากhttp://www.bloggang.com/viewblog.php?id=travelaround&date=12-03-2008&group=4&gblog=13


บารมีที่เด่นชัดของพระนางพิมพา ได้แก่ ความเสียสละและความอดทน ซึ่งเป็นปัจจัยโดยอ้อมต่อการบรรลุธรรมของพระโพธิสัตว์

ในชาติสุดท้าย พระนางพิมพา แม้จะทรงลืมความตั้งใจในอดีตชาติโดยรู้สึกเสียพระทัยที่พระโพธิสัตว์เสด็จหนีออกผนวช

แต่ภายหลังพระนางก็ทรงเข้าพระทัยแล้วได้ออกบวชบำเพ็ญบารมีจนบรรลุอรหัตตผลสิ้นภพสิ้นชาติ
ถือว่าแรงอธิษฐานของพระนางที่ได้ตั้งไว้ในอดีตชาติสมประสงค์

การตั้งความปรารถนาร่วมกันของพระโพธิสัตว์กับของพระนางพิมพาแล้วอุทิศทั้งกายและจิตใจบำเพ็ญคุณความดีอย่างไม่ย่อท้อ ถือเป็นแบบอย่างที่อนุชนทั้งหลายพึงศึกษาแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามเหมาะสมแก่เพศ ภาวะ ของแต่ละคน ได้เป็นอย่างดีPrince Siddhattha and Princess Yasodhara's marriage 
ขอขอบคุณภาพจากhttp://www.hinduwebsite.com/buddhism/buddhaslife.asp

ในชาดก ๓๒ ชาติของพระนางพิมพา ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ นางแก้วคู่บารมี เรียบเรียงโดยคุณอังคาร หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงอดีตชาติของพระนางยโสธราพิมพาจำนวน ๒๐ ชาติ และพระนางยโสธราพิมพา

๑. สุมิตตาพราหมณี - ปฐมจิตอธิษฐาน
๒. พระนางประภาวดี -ด้วยจิตคิดเกลียดชัง
๓. นางสุชาดา - รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย
๔. วิสัยหเศรษฐีภริยา - เกี่ยวหญ้าทำทานยามตกยาก
๕. ภริยาช่างหม้อ - หนีสามีออกบวช
๖. สัมมิลลหาสินีกุมารี - ทิ้งทรัพย์บวชเป็นดาบสินี
๗. จอมนางแห่งพาราณสี - ราชินีผมหงอก
๘. ราชธิดาพระเจ้าโกศล - จากนางทาสีเป็นพระมเหสีพระราชา
๙. พระสมุททวิชยาเทวี - อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า
๑๐. นางสีดา - ชายาพระราม
๑๑. โพธิปริพพาชิกา - ผู้ไม่ข้องในเมถุนธรรม
๑๒. พระนางอุทัยภัทรา - หาหนทางสู่สวรรค์
๑๓. จันทกินนรี - ผู้ไม่มีใจออกห่าง
๑๔. สุภัททาเทวี - นางแก้ว
๑๕. นางจันทาเทวี - มเหสีพระเจ้าสุตโสม
๑๖. พระนางสุมนาเทวี - นางพญานาคกัญญา
๑๗. พระนางสีวลี - คู่บารมีพระมหาชนก
๑๘. นางอมรา - ภริยามโหสถ
๑๙. พระนางจันทาเทวี - ให้สัจจะช่วยพระสวามี ๒๐. พระนางมัทรี - มเหสีผู้เป็นมหาทาน
๒๑. พระนางยโสธราพิมพา- นางแก้วคู่บารมีขอขอบคุณภาพจากhttp://www.224book.com/product.detail_441395_th_2119437

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://angkarn.siamtapco.com/book/book02-00.htm
http://audio.palungjit.org/f22/นางแก้วคู่บารมี-เรียบเรียง-โดย-อังคาร-7650.html
http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=398
http://www.mcu.ac.th/En/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น