วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันสักการะปราชญ์สยาม ...สามสมัย พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วันสักการะปราชญ์สยาม ...สามสมัยพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)เนื่องในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นวันสำคัญของชาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากถือเป็นวันวาระครบรอบวันเกิดของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปราชญ์สยาม ...สามสมัย ชาวเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของจังหวัด ได้มีการจัดงานสักการะท่าน พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ต่อเนื่องกันมาหลายปีกลอนกล่าวสดุุดี พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)


พระยาท่าน อาจารย์ ด้านภาษา

ศรีสิทธา ปัญญาเลิศ เจิดรัศมี

สุนทรร้อย สร้อยเรียงรส บทกวี

โวหารดี มีตำรา มาร่ำเรียน


น้อยคนนัก มิรู้จัก อักขระ

อาจาร ลูกหลานไทย ได้อ่านเขียน ( อ่าน อา-จา-ระ )

ยางเสมือน สายใย ให้พากเพียร

กูรเสถียร สถาพร ขจรไกล


เทิดพระคุณ หนุนคำนับ สดับเสียง

ทูนท่านเพี้ยง บวรนาถ ปราชญ์ยิางใหญ่

เหนือเกศี อัญชลี กวีไทย

เศียรค้อมให้ ในสำนึก รำลึกคุณ


โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดงานวันสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่อนุสาวรีย์ของท่าน ซึ่งมี ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มาร่วมงาน กัน จำนวนหนึ่ง

รูปแบบของงาน คือ

มีการวางพวงมาลัยดอกไม้สด สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดย ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

มีพระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานประธานในพิธี

ประธานในพิธี คือท่านผู้ว่าราชการขจังหวัดฉะเชิงเทรา วางพานพุ่มดอกไม้สดและคล้องพวงมาลัยสักการะ และกล่าวสดุดีท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

กิจกรรมทางวัฒนธรรม

ประธานในพิธีและผุ้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

พระสงฆ์อนุโมทนา

กรวดน้ำและรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

งานนี้ได้รับความร้วมมือจากหลาย ๆ ส่วนงานของจังหวัด ในการจัดเตรียมงานที่โดดเด่นนอกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนัครินทร์ วัฒนธรรมอำเภอต่าง ๆผู้มาจัดเตรียมงาน และผู้มาร่วมงาน ทั้งส่วนราชการ ครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เตรียมตัวมาวางพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) มากันแต่เช้า

ในงานนี้มี นายวัชรินทร์ เพชรโสธร นักร้องนักแหล่ กระบี่มือหนึ่งช่อง ๗ สี เป็นพิธีกร เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของ เมืองฉะเชิงเทราและประวัติท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)ให้นักเรียนและผู้มาร่วมงานรับทราบข้อมูล จนกระทั่งเริ่มงานพิธี จึงมีนาย มานะ กลิ่นเนียม ปูชนียบุคคลผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพิธีกร


มีโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมวางพวงมาลัยดอกไม้สด สักการะ ประมาณ ๓๗ หน่วยงาน

จนคณะพระสงฆ์ มาถึงในงาน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งมี พระเทพปัญญาเมธี (ประยนต์ อจฺจาทโร) เป็น เจ้าอาวาส และท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเวลา ๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ประธานในพิธีมาถึง เมื่อเข้าไปกราบนมัสการพระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วจึงเริ่มพิธีการต่อ โดยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงานประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดและคล้องพวงมาลัยสักการะท่าน พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ประธานในพิธีอ่านคำกลอนกล่าวสดุุดี พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

หลังจากนั้น เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรม คือ มีพิธีมอบเกียรติบัตรปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ดังนี้

ด้านปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ นางสาวภคินี ยืนยง

ด้านผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นได้แก่ นางสาวสายยัณห์ นาน้ำเขียว

ด้านผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นได้แก่ นายมานะ กลิ่นเนียมหลังจากนั้น นายวัชรินทร์ เพชรโสธร ได้แหล่ ถึงประวัติ และผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เสียงแหล่ ท่วงทำนองลีลา ไม่แพ้ ชินกรไกรลาศ อาจจะด้อยกว่าในเรื่องของเสียงเอื้อนที่ไม่นุ่มยาวเท่าชินกร ไกรลาศ เท่านั้นเองหลังจากนั้น นายวัชรินทร์ เพชรโสธร ได้แนะนำหลานสาว คุณมะลิ เกษรพิกุล บุคคลดีเด่นด้านการอนุรักษฺ์วัฒนธรรมไทย รับรางวัลของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ ปี พ.ศ ๒๕๔๙ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลดีเด่นของจังหวัดสมุทรปราการในปี พ.ศ ๒๕๕๐ อีกด้วย ทั้งนี้ไม่นับรวมรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ อีกหลายรางวัลคุณมะลิ เกษรพิกุล ได้แหล่่ คำอวยพรสั้น ๆ ให้ผู้มาร่วมงานในวันนี้ เป็นที่ประทับใจผู้มาร่วมงานทุกคน ท่วงทำนองลีลา ละม้าย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ แม้จะยังอายุน้อยอยู่ นับเป็นสิ่งดีที่มีศิลปินด้านนี้ที่จะสืบสานงานศิลป์เพลงพื้นบ้านนี้ได้อีกยาวนานสำหรับ นายเริงศักดิ์ เพชรโสธร เป็นชาวตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำงานด้านสังคมโดยไม่มีผลตอบแทนหลายด้าน อาทิเช่น จัดรายการเผยแผ่ศาสนา วัฒนธรรม และต่อต้านยาเสพติด ที่สถานีวิทยุ ๑๐๕ .๗๕ ไปแหล่ตามงานสังคมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ แม้แต่ในเรือนจำ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรับทำขวัญนาค งานกฐิน งานพิธีพราหมณ์ ต่าง ๆ ยกศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม มีปี่พาทย์ วงดนตรี กลองยาว แตรวง หากมีผู้สนใจ เชิญติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙- ๒๒๘๒๙๙๑พลอยโพยม ได้รับแจ้งกำหนดเวลางานสักการะท่าน พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในขณะที่หมดเรี่ยวแรงกลับมาจากการปฎิบัติธรรม ซึ่งสามวันก่อนไปปฎิบัติธรรม พลอยโพยมครบกำหนดต้องไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย พลอยโพยมก็หมดเรี่ยวแรงก่อนเข้าปฎิบัติธรรมเสียแล้ว มิหนำซ้ำพลอยโพยม น้ำหนักตัวลดลงไป 6 กิโลกรัม ในเวลา 2 เดือน (โดยสภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกประการ) ด้วยความตั้งมั่นจะเข้าปฎิบัติธรรมจึงปัดอุปสรรคเหล่านี้ไป ก็เลยพบวิบากกรรมมากมายเพราะแม้จิตใจพร้อมแต่ร่างกายไม่พร้อมนักในตอนเช้าเดินโคลงไปโคลงมา อยู่ที่บ้าน ทำท่าว่าไม่น่าจะขับรถไปงานได้ จึงตัั้งอธิษฐานจิต กับท่่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)ว่า ดิฉัน จะไปร่วมงานสักการะท่าน ขอให้ไม่พบอุปสรรคอันตรายใด ๆ เพราะดิฉัน เคารพท่านมากจริง ๆ พลอยโพยมกฺ็เลยอยากเล่าว่า ประโยคที่ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว จริงแท้แน่นอน ในระหว่างงาน พลอยโพยม ไม่มีอุปสรรคอะไร แต่มีในช่วงเดินทางขากลับ ที่ใจจะสั่งว่า หยุดพักสักเดี๋ยวให้ได้รวบรวมสติตั้งมั่น เป็นระยะ ๆ จนกลับถึงบ้านนอนหลับไปค่อนวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น