วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

"บางปะกง สายน้ำแห่งชิวิต" และ "มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร "

ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ขอเชิญขาวฉะเชิงเทรา รวมทั้งท่านผู้รักสายน้ำบางปะกง  อีกทั้งท่านที่เดินทางมาเพื่อกราบสักการะหลวงพ่อพุทธโสธร และท่องเที่ยวเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อเสร็จภาระกิจแล้ว ขอเชิญท่านทั้งหลาย ก่อนกลับบ้านลองแวะเลี้ยวรถเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และเลี้ยวอีกครั้งสู่ศาลาจัตุรมุข ซึ่งเป็นอาคารสีขาวเด่นเป็นสง่ากลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อร่วมกิจกรรม "บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต " และ "มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาสู่ละคร " ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

“แม่น้ำบางปะกง” เปรียบดั่งสายเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนจำนวนมหาศาล ที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ตลอดสองฟากฝั่งของสายน้ำ เป็นแหล่งผลิตอาหารอันแสนอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ และเป็นแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนที่สำคัญยิ่ง ด้วยเป็นพื้นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำและอยู่ใกล้ทะเล จึงมีลักษณะพิเศษ เป็นระบบนิเวศ ๓ น้ำ มีทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการประกอบอาชีพ ซึ่งถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสายน้ำนี้อย่างสันติสุขมาช้านาน


 แต่ปัจจุบัน เรือกสวนไร่นา ป่าชายเลนเริ่มหายไป ถูกแทนที่ด้วยโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร ศูนย์การค้า ท่าเรือขนถ่ายสินค้า ผู้คนต่างชาติ ต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก น้ำในแม่น้ำบางปะกงเริ่มเน่าเสีย พื้นที่ชายฝั่งถูกรุกล้ำทำลายมากขึ้น ระบบนิเวศเสื่อมโทรม หากวันนี้เรายังไม่มีการรวมพลังกันเพื่อพิทักษ์พื้นที่แม่น้ำบางปะกงไว้ วันหน้าลูกหลานของเราจะยังมีมรดกธรรมชาติที่แสนอุดมสมบูรณ์และงดงามเหลืออยู่อีกหรือ ?
ผืนป่ารอยต่อ ห้าจังหวัด


 วิธีหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงได้ก็คือ การผลักดันให้แม่น้ำบางปะกงได้ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลก ตามอนุสัญญาแรมซาร์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์และยับยั้งการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก


จึงได้เกิดกลุ่มคนที่รวมพลังกัน เพื่อผลักดัน แม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์ และกลุ่มได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ จวบจนวันนี้ กิจกรรมล่าสุดก็คือกิจกรรม "บางปะกง สายน้าแห่งชิวิต " และ "มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร "
ผลงานของ10 FOTOS


 กำหนดการของกิจกรรม "บางปะกง สายน้าแห่งชิวิต " และ "มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร "

บางปะกงมีมากกว่าที่คิด

๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. - ชมละครเยาวชน ๖ เรื่อง จาก โครงการเรียนรู้บูรพาผ่านละคร (คั่นด้วยการแสดงดนตรี และ กิจกรรมอื่นๆ)

- เสวนาในหัวข้อ “จาก โครงการเรียนรู้บูรพาผ่านละคร สู่ การรักษาภาคตะวันออก”

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. - 10 FOTOS คุยถึงการถ่ายทำสารคดี “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต” และชมสารคดีตัวอย่าง

กิจกรรม
- นิทรรศการภาพถ่ายชุด “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต” โดย 10 FOTOS
- มุมเยาวชนโครงการเรียนรู้บูรพาผ่านละคร
- มุมดนตรีเพื่อ(สายน้ำแห่ง)ชีวิต
- มุมของระลึกที่จะทำให้นึกถึงบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต
- มุมอาหารพื้นบ้าน
การแสดงละคร บางปะกง สายน้ำแห่งมังกร โดย กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น