วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

สู่แดนพระพุทธองค์ ๑๒๐ พระอานนท์ ๑๕
ภาพวาดพระอานนท์ ศิลปะแบบทิเบต
ขอขอบคุณภาพจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/พระอานนท์การประชุมกันสังคายนาพระธรรมวินัย รวบรวมพระพุทธพจน์ซึ่งมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ จัดเป็นประเภท ซึ่งต่อมาภายหลังเรียกกันว่า พระไตรปิฎก ได้แก่

๑.พระวินัยปิฎก รวบรวมพระธรรมวินัย และพุทธบัญญัติ อันเป็นข้อปฏิบัติของภิกษุ และภิกษุณี มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

๒.พระสุตตันตปิฎก รวบรวมพระสูตร คือ พระธรรมเทศนาที่ตรัสแสดงแก่บุคคล หรือปรารภเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละเรื่อง มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

๓.พระอภิธรรมปิฎก รวบรวมอภิธรรม คือหลักธรรมที่เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก สู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล โดยพระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)
พระอานนท์เถระนับได้ว่าเป็นอสีติเถระสำคัญอีกองค์หนึ่งมีบทบาทอย่างมากมายในการช่วยพระพุทธองค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

ผลงานของท่านประมวลกล่าวไว้ว่าท่านเป็นผู้ ทรงจำธรรมไว้ได้มาก

พระอานนท์เถระได้รับยกย่องว่าเป็นพหูสูต ทั้งนี้มิใช่เพียงเพราะได้ศึกษาธรรมมากเท่านั้น แต่ยังหมายถึงว่าท่านทรงจำธรรมไว้มากด้วย
กุฎิพระอานนท์ ใกล้กับพระมูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏิ เมืองราชคฤห์
ขอขอบคุณภาพจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/พระอานนท์


ครั้งหนึ่งโคปกโมคคัลลานพราหมณ์ได้เคยเข้าไปหาท่านซึ่งเป็นช่วงระยะหลังจาก ที่พระพุทธเองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วและได้ถามว่า

โคปกโมคคัลลนพราหมณ์ 
"ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข่าวว่าท่านเป็นพหูสูตทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้หมด ท่านบอกได้ไหมว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ท่านจำนวนเท่าไร"

พระอานนท์เถระตอบว่า
 "พราหมณ์ อาตมาศึกษาธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ๘๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่เหลืออีก ๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ศึกษาจากพระสาวกผู้ใหญ่ อาทิ พระธรรมบดีสารีบุตร.....


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.kunkroo.com/catalog.php?idp=98

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น