วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นครกุสินารา ๒๓ การเจรจาไกล่เกลี่ย

การขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออัญเชิญกลับไปบูชาในเมืองของตน เกือบจะต้องฆ่าฟันกันเป็นการใหญ่

แคว้นนครเหล่านั้น ๗ นคร ต่างยื่นคำขาดว่าจะให้พระบรมสารีริกธาตุหรือจักรบ แล้วตั้งกองทัพล้อมเมืองกุสินาราไว้โทณพราหมณ์สดับเรื่องวิวาทแห่งกษัตริย์เหล่านั้น แล้วดำริว่า
พวกเจ้าเหล่านี้ก่อวิวาทกันในสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพาน เป็นหารไม่สมควร จำเราจักระงับการวิวาทนั้นเสีย

โทณพราหมณ์จึงขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูง กล่าวความว่า
"ดูก่อน ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอพวกท่านจงฟังคำของข้าพเจ้า พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ตรัสสรรเสริญขันติ การที่พวกท่านจะประหัตประหารกันด้วยเหตุแห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นสิ่งอันควรแก่การสักการะบูชาอย่างสูงสุดเช่นนี้ไม่ดีเลย พวกท่านทั้งหมดจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันเถิด"


คำกล่าวครั้งแรกของโทณพราหมณ์ไม่มีผู้ใดสนใจ เพราะต่างกำลังถกเถียงกันว่าจะทำประการใด     อาศัยที่โทณพราหมณ์เป็นอาจารย์ของเหล่ากษัตริย์ และพราหมณ์ในภาคพื้นชมพูทวีป ไม่มีผู้ใดไม่รู้จัก

โทณพราหมณ์จึงประกาศด้วยเสียงอันดังมากขึ้นอีกว่า

พวกท่านจำเสียงอาจารย์ของท่านได้หรือไม่ หากจำได้ ขอให้ทุกท่านจงพากันเงียบเสียง แล้วฟังวาจาที่ข้าพเจ้าจักกล่าวให้จงดี

เหล่ากษัตริย์ทั้งปวงครั้นได้ยินเสียง จำได้ว่าเป็นเสียงของโทณพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของพวกตน ต่างพากันสงบเสียงทันที

โทณพราหมณ์กล่าวซ้ำคำเตือนเป็นครั้งที่ ๒ แล้วประกาศว่า

"ขอเราทั้งหลายทั้งปวง จงยินยอมพร้อมใจ ยินดีแบ่งพระบรมสารีริกธาคุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเป็น ๘ ส่วน แล้วนำส่วนของตนกลับไปบรรจุไว้ในสถูปยังแว่นแคว้นของท่านเถิด เพื่อให้พระบรมสารีริกธาตุจักได้กระจายไปยังทิศทั้งหลาย เหล่าชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธองค์ยังมีอยู่มาก"
ราชทูตเหล่านั้น กล่าวว่า
"ช้าก่อนแต่พราหมณ์ พวกเราทั้งหลายยินยอมตามคำแนะนำของท่าน ถ้าเช่นนั้นขอท่านนั่่นแหละจงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเป็น ๘ ส่วน เท่าๆ กันให้เรียบร้อยเถิด "

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล โดยพระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น