วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ๒ดอกบุนนาค

พระราชาอชาตศัตรู ทรงเปลื้องเครื่องประดับทั้งหมดบูชา  ทรงเปิดประตูทองแดงแล้วเสด็จออกมา ทรง
คล้องตราพระราชลัญจกร ( เครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ ) ไว้ที่ประตู ทรงวางแท่งแก้วมณีแท่งใหญ่ไว้ที่ตรงนั้น  แล้วโปรดให้จารึกอักษรว่า

ในอนาคตกาลครั้งแผ่นดินพระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จมา ณ ที่นี้ จงถือเอาแท่งแก้วมณีนี้ ทำลายดวงตรา แล้วเปิดประตูเข้าไปกระทำสักการะพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายเถิด

ท้าวสักกะเทวราช เรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่า
พ่อเอย พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเก็บพระบรมธาตุแล้ว  เธอจงตั้งกองรักษาการณ์ไว้ที่นั้นดอกบุนนาค

วิสสุกรรมเทพบุตรประกอบรูปหุ่นยนต์มีโครงร่างร้าย ถือพระขรรค์สีแก้วผลึก รักษาบริเวณห้องพระบรมสารีริกธาตุนั้น หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนตัวได้รวดเร็วเสมือนลม

วิสสุกรรมเทพบุตรประกอบหุ่นยนต์แล้ว ติดสลักบังคับไว้อันเดียวเท่านั้น เอาศิลาล้อมไว้โดยรอบ เสมือนเรือนสร้างด้วยอิฐ ข้างบนปิดด้วยศิลาแผ่นเดียว กลบดินเกลี่ยพื้นให้เรียบแล้วประดิษฐานสถูปหินไว้บนที่นั้น


เมื่อการเก็บพระบรมสารริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว  พระมหากัสสปเถระ ดำรงอยู่จนตลอดอายุก็นิพพานไป พระราชาอชาตศัตรูเสด็จสวรรคตแล้ว ไปบังเกิดในโลหกุมภีนรก  พวกมนุษย์แม้เหล่านั้นต่างก็ทำกาละตามกันไป


ขอขอบคุณข้อมูลจากพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา สุรีย์ มีผลกิจ-วิเชียร มีผลกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น