วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นครกุสินารา ๒๗ สถานที่แบ่ง และที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

สถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ หรือโทณพราหมณ์เจดีย์ สถานที่นี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตรจากสถูปใหญ่ อยู่ห่างจากเส้นทางกุสินารา- เควาเรีย ออกไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๐๐ เมตร ปัจจุบันเป็นเพียงกองดินขนาดกลาง ๆ มีต้นโพธิ๋ขนาดใหญ่ยืนต้นอยู่ข้าง ๆ สถานที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักนัก เอกสารต่าง ๆ อ้างถึงไม่มากนัก

แต่ชาวบ้านยังมีการวืบต่อด้วยความเชื่อเรื่องราวความสำคัญนี้ไว้ และเรียกชื่อสถ๔ปนี้ว่าพรามหมณ์เจดีย์ คงหมายถึงสถูที่เป็นอนุสรณ์ของโทณพราหมณ์ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ หรือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นเอง จากบัานทึกหลวงจีนเฮียงจัง (ถังซำจั๋ง ) พ.ศ. ๑๑๖๓- ๑๑๙๘ ( ค.ศ. ๖๒๐-๖๕๕ )กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

“เห็นเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชอีกอันหนึ่งปักอยู่ที่หน้าสถูป อันเป็นสถานที่ที่มีการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุ”จากตำนานพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ในตอนหนึ่งว่า
"ข่าวการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า แพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว และกว้างไกล พระเจ้าอชาตศัตรูแห่งกรุงราชคฤห์ กษัตริย์ลิจฉวีแห่งไพศาลี ศากยะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ปุรีแห่งอลากัปปา โกลิยะแห่งรามคาม มัลละแห่งปาวา รวมทั้งพราหมณ์คนหนึ่ง ต่างอ้างสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งพระบรมสารริกธาตุจากมัลละแห่งกุสินารา เกือบจะเกิดสงครามจากการแย่งชิง แต่ได้โทณพราหมณ์เข้ามาจัดการ โดยกลงกันอย่างสันติ ได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วนเท่ากัน ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งตกเป็นของมัลละแห่งกรุงกุสินารา ซึ่งได้สร้างสถูปที่สำคัญขึ้นมาแห่งหนึ่งในเมืองของตนด้วยพิธีอย่างสมเกียรติ

(สถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบันตั้งอยู่ทางด้านหลังของ “วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์” เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย โดยมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่เป็นที่สังเกต)

ขอขอบคุณข้อมูลจากสู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย-เนปาล โดยพระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)กษัตริย์ทั้งหลายจึงมีมติให้โทณพราหมณ์ แบ่งพระสรีระพระผู้มีพระภาคออกเป็น ๘ ส่วนเท่ากัน

โทณพราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๑๖ ทะนาน ให้แก่เจ้าเมืองทั้ง ๘ นำไปสักการบูชาที่บ้านเมืองของตนเท่าๆ กัน แล้วแอบเอา “พระเขี้ยวแก้ว” (ทาฒธาตุ) ใส่มวยผม พระอินทร์จึงอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปประดิษฐานบนสวรรค์

ครั้งนั้น พระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคธ พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิบุตร ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในนครราชคฤห์

พวกกษัตริย์ลิจฉวี เมืองเวสาลี ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองเวสาลี

พวกกษัตริย์ศากยะ เมืองกบิลพัสดุ์ ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองกบิลพัสดุ์

พวกกษัตริย์ถูลี (ฐลิยะ) เมืองอัลกัปปะ ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองอัลกัปปะ

พวกกษัตริย์โกลิยะ เมืองรามคาม ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองรามคาม

พราหมณ์ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปกะ ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองเวฏฐทีปกะ

พวกเจ้ามัลละ เมืองปาวา ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองปาวา

พวกเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองกุสินารา

โทณพราหมณ์ ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองตุมพะ (ทะนานทองตวงพระบรมสารีริกธาตุ) พวกกษัตริย์โมริยะ เมืองปิปผลิวัน ก็ได้กระทำพระสถูป และการฉลองพระอังคารพระผู้มีพระภาคในเมืองปิปผลิวันพระสถูปบรรจุพระสรีระมีแปดแห่ง
รวมกับพระสถูปบรรจุตุมพะเป็นเก้าแห่ง
และรวมกับพระสถูปบรรจุพระอังคารเป็นสิบแห่ง


พระสรีระของพระพุทธเจ้ามีแปดทะนาน เจ็ดทะนานบูชากันอยู่ในชมพูทวีป
ส่วนพระสรีระอีกทะนานหนึ่งพวกนาคราชบูชากันอยู่ในรามคาม

พระเขี้ยวองค์หนึ่งเทวดาชาวไตรทิพย์บูชาแล้ว
ส่วนอีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในคันธารบุรี
อีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะ
อีกองค์หนึ่งนาคราชบูชากันอยู่

พระทนต์ ๔๐ องค์บริบูรณ์
พระเกศาและพระโลมาทั้งหมด พวกเทวดานำไปองค์ละองค์ ๆ
โดยนำต่อๆ กันไปในจักรวาล ดังนี้แล


ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=48446

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น