วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์

หลังจากการสังคายนาครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้ว  ในกาลต่อมาพระกัสสปเถระพิจารณาเห็นอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นแก่พระบรมสารีริกธาตุ  ในอนาคต จึงไปเฝ้าพระเจ้าอชาตศัตรูทูลว่า

มหาบพิตร พระองค์ควรเก็บพระบรมสารริกธาตุ  มารวมไว้ที่กรุงราชคฤห์

พระเจ้าอชาตศัตรูตรัสว่า
 ดีละ กิจในการเก็บพระบรมสารริกธาตุนั้นเป็นกิจของโยม  แต่ว่าโยมจะนำพระบรมธาตุเหล่านั้นมาได้อย่างไร
พระมหากัสสปะทูลว่า
การจะไปนำพระบรมธาตุนั้นเป็นภาระของพวกอาตมภาพเอง
 พระเถระได้ไปอัญเชิญพระบรมธาตุจากราชตระกูลทั้ ๗ นั้น  มาประดิษฐานรวมไว้ ณ ที่แห่งหนึ่งทางทิศอาคเนย์ แห่งกรุงราชคฤห์
ส่วนพระบรมธาตุในรามคาม เหล่านาคเก็บรักษาไว้ ด้วยพระเถระเห็นว่า ต่อไปในอนาคต พญานาคจะเชิญพระบรมธาตุเหล่านี้ ไปประดิษฐานไว้ในพระมหาเจดีย์ ในมหาวิหารลังกาทวีป


พระราชามีรีับสั่งให้ขุดที่นั้นลึก ๘๐ ศอก  คุ้ยดินออกจากที่นั้น ให้ก่ออิฐแทน โปรดให้ปูเครื่องลาดโลหะไว้ภายใต้ สร้งพระสถูปไว้อย่างละ ๘ ครั้งนั้น พระราชาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไว้ในผอบจันทน์เหลือง ทรงใส่ผอบจันทน์เหลืองนั้น ลงในผอบจันทน์เหลืองอีกใบหนึ่ง ทรงรวมผอบจันทน์เหลือง ๘ ใบไว้ในใบเดียวกัน

ด้วยวิธีการนั้น ทรงบรรจุไว้ในสถูปจันทน์แดง  สถูปงา สถูปรัตนะ สถูปทองคำ  สถูปเงิน สถูปมณีี สถูปทับทิม  สถูปแก้วลาย  และสถูปแก้วผลึก  อย่างละ ๘  โดยแนวเดียวัน


ขอขอบคุณข้อมูลจากพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา สุรีย์ มีผลกิจ-วิเชียร มีผลกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น