วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นครกุสินารา ๓๒ พระจุนทเถระ
พระจุนทเถระ พระจุนทเถระเป็นบุตรของพราหมณ์วังคันตะ แลนางสารี ถือกำเนิดที่บ้านนาลกะเป็นน้องชายพระสารีบุตร

ออกบรรพชาเป็นสามเณรตามพี่ชายตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ โดยมีพระอานนท์เป็นอุปัชฌาย์
บรรพชาได้ไม่นานก็สำเร็จอรหัตตผล พร้อมด้วยอภิญญา ๖ ในขณะที่ยังเป็นสามเณร
ภิกษุทั้งหลายนิยมเรียกว่า มหาจุนทะ หรือ จุนทสมณุทเทส (เข้าใจว่าเรียกกันติดปากมาแต่ครั้งยังเป็นสามเณร)
อุปนิสัยของพระจุนทะชอบอยู่ในสถานที่สงบสงัด อันเป็นสัปปายะควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรม


พระมหาจุนทเถระนอกจากเป็นพระธรรมถึกแล้ว ยังมีความสามารถด้านอิทธิฤทธิ์ ดังในขุททกนิกาย ธรรมบท กล่าวไว้ในคราวที่พระบรมศาสดาแสดงยมกปาฏิหารย์ว่า  พระจุนทะ (ขณะยังเป็นสามเณร) ได้กราบทูลพระบรมศาสดา ขอแสดงปาฏิหารย์แทน เมื่อพระบรมศาสดาถามว่าเธอจะแสดงอะไร
จุนทสามเณร กราบทูลว่า จะไปเขย่าต้นหว้าใหญ่ในชมพูทวีปนำผลหว้ามาให้มหาชนที่ชุมนุมอยู่นี้บริโภค และจะนำดอกปาริฉัตรจากเทวโลกมาถวายพระบรมศาสดา แต่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้
พระมหาจุนทะ เคยทำหน้าที่อุปัฏฐากพระบรมศาสดา มาก่อนที่จะทรงแต่งตั้งพระอานนท์ แต่ยังช่วยพระอานนท์อยู่ตลอดมา เว้นแต่เวลาที่ท่านต้องไปบำรุงพระสารีบุตรเถระเท่านั้น

ในกาลใกล้จะปรินิพพาน พระบรมศาสดาตรัสเรียกให้พระมหาจุนทะปูผ้าสังฆาฏิเพื่อนอนพักที่ฝั่งแม่น้ำกกุธา  ก่อนที่พระบรมศาสดาจะเสด็จถึงสาลวันกรุงกุสินารา อันเป็นสถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

หลังจากพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้ว ในกาลต่อมาพระมหาจุนทเถระก็นิพพาน แต่มิได้มีรายละเอียดกล่าวไว้ว่า ท่านนิพพานเมื่อใด และอัฐิธาจุของท่ายบรรจุอยู่ ณ  ที่ใดขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ"พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา" เรียบเรียงโดย คุณสุรีย์ และเรือโท วิเชียร มีผลกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น